Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Навчальний процес

 

 

ЛАСКАВО ПРОСИМО!

 

Якщо...

 

•…ти любиш свою країну і прагнеш бути корисним своїй державі – ТИ - НАШ!

 

•…ти веселий та дружній, або хочеш таким стати – ТИ З НАМИ!

 

•…тебе цікавить історія або традиції української культури – ТОБІ- ДО НАС!

 

•…ти любиш мандрувати, пізнавати природу, вивчати рідний край – ІДИ ДО НАС!

 

-…ти хочеш мати багато друзів та щоразу знайомитись з новими – ЦЕ – У НАС !

 

 

 

 

    Навчально-виховний процес у 2020-2021 навчальному році закладі забезпечують 26 педагогічних працівники.

    

     Охоплено 619 учнів м.Збаража та шкіл району.

 

  У 2020-2021н.р. педагогічний колектив  працює над дослідженням  навчально - методичної проблеми:

 

  «Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       


   


 

   Збаразький районний  комунальний будинок дитячої та юнацької творчості є позашкільним навчальним закладом, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій реалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

 

   Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про позашкільну освіту”, Національною доктриною розвитку освіти України , Положенням про позашкільний навчальний заклад, Державною цільовою соціальною програмою розвитку позашкільної освіти на період до 2017 року, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, облуон,  Статутом БДЮТ , розпорядженнями голови райдержадміністрації.

 

   Виховна робота в закладі базується, виходячи з Державної національної програми «Освіта», Концепції національного виховання, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів навчальних закладів України» та інших нормативних документів з виховної роботи, затверджених Міністерством освіти і науки України.


   Педагогічній колектив закладу постійно працює над підвищенням методичного рівня навчальної та виховної роботи. З цією метою проводиться інформування про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки та психології, теорії викладання, ознайомлення із застосуванням сучасних методів навчально-виховного процесу, надання дійової допомоги в удосконаленні професійної підготовки педагогів.

Керівники гуртків застосовують у своїй педагогічній діяльності дидактичні, виховні та інноваційні технології, які обговорюють  на засіданнях м/о    туристсько - краєзнавчого та художньо-естетичного напрямків,  творчої групи.

    Адміністрація закладу і керівники гуртків беруть участь у спільних з райметодкабінетом семінарах, методоб’єднаннях для педагогів-організаторів та заступників директорів шкіл району, організовують педагогічні конференції, "круглі столи”.

 

 

Основні завдання, над якими працює заклад:

 -  допрофільна та профільна підготовка, поглиблене вивчення предметів;

 - введення нових гуртків (еколого-натуралістичних та туристсько-краєзнавчих);

- робота з обдарованою молоддю;

- приділяти більше уваги соціально незахищеним категоріям дітей;

- відкриття філіалів у сільській місцевості;

  - навчально-методичні, психолого - педагогічні, управлінські  проблемні питання;

  - видавнича діяльність;

- покращення матеріально-технічної бази;

 

            Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні, враховуючи традиції та матеріально-технічний стан Збаразького районного комунального будинку дитячої та юнацької творчості, необхідно сконцентрувати увагу на питаннях модернізації змісту позашкільної освіти, запровадженні інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на забезпечення конкурентноздатності в освітньому просторі області та міста Збаража, а саме:

 

 • забезпечення рівного доступу до якісної позашкільної освіти;
 • забезпечення умов для збереження здоров'я дітей і молоді, екологічне , художньо-естетичне, гуманітарне , туристсько-краєзнавче виховання
 • модернізація змісту позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу,

формування креативного позашкільного навчально-виховного соціуму;

 • формування  творчої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, створення такої системи навчання і виховання, яка б відповідала специфіці українського народу;
 • інтеграція зусиль трьох рівноправних суб'єктів освітньої діяльності: дітей, батьків і педагогів та всебічна підтримка учнівського самоврядування;
 • адаптація до соціально-орієнтованої ринкової економіки усіх учасників навчально-виховного процесу;
 •  забезпечення роботи з обдарованими дітьми та вдосконалення педагогічної майстерності для роботи з дітьми з фізичними, розумовими і психічними  вадами у розвитку;
 • реалізація концепції розвитку інклюзивної освіти в системі позашкільної освіти і виховання;
 • індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного вдосконалення педагогічних працівників системи;
 • оновлення нормативно-правової та навчально-методичної бази позашкільної освіти.;
 • оптимізація освітніх засобів і методологічних прийомів навчально-виховного процесу, матеріально-технічної бази Будинку;
 • удосконалення механізму управління і фінансування, соціальний захист  усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • активізація діяльності в єдиному інформаційному просторі освіти країни;
 • розширення співробітництва з іншими країнами, міжнародними організаціями, сприяння інтегруванню України в європейський та світовий освітній простір в галузі позашкільної освіти.

     У кожного керівника гуртка створені папки «Зерна досвіду», де зберігаються власноруч розроблені методичні рекомендації, розробки сценаріїв масових заходів, розширені конспекти проведення нестандартних та незвичайних занять.

 

Заступником директора та  педагогом-організатором розроблено ряд сценаріїв масових заходів, методичних рекомендацій, порад на різну тематику. Тут є  матеріали творчих знахідок, зразки занять, матеріали з досвіду роботи, конспекти відкритих занять. У спеціально відведеному місці  зберігаються фахові журнали, газети, оформлено матеріали щодо організації роботи за напрямками виховання, роботи з батьками, тощо.

 

В кабінеті директора зібрана бібліотека з фаховою літературою. А також  кожен керівник гуртка зібрав свою власну бібліотечку.

Молоді педагоги завжди мають змогу ознайомлюватися з методичними знахідками, матеріалами з досвіду роботи, періодичною пресою, які зібрані у кабінеті педагога-організатора.

 

Керівники гуртків мають можливість  ознайомитись з матеріалами газет «Позашкілля», «Позакласний час», «Шкільний світ», новинками методичної літератури, інструктивно -  методичними листами та рекомендаціями.