Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Стратегія розвитку на 2022-2027 рр.

 

                                                               

 

ЗМІСТ

 

   Інформаційна довідка про заклад

 

   Вступ

 

РОЗДІЛ 1. Стратегія розвитку закладу освіти на 2022-2027 рр..

 1. Місія, візія закладу освіти.
 2. Паспорт стратегії розвитку.
 3. Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку.

  РОЗДІЛ 2. Перспективний план внутрішньошкільного контролю

 1. Напрям: Освітнє середовище закладу позашкільної освіти
  1. Проєкт «Стоп булінг»
  2. Проєкт «Обдарована дитина»
 2. Напрям: Система оцінювання здобувачів освіти
  1. Проєкт «Нове позашкілля – нові можливості»
 3. Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників
  1. Проєкт «Добро починається з тебе»
 4. Система  управлінської діяльності
  1. Проєкт «Управління закладом  освіти»
  2. Проєкт «Сучасний учитель – лідер освіти»

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективне планування роботи на 2022-2027рр.

 1. Вивчення стану навчально-виховної роботи по напрямах.
 2. Вивчення стану формування ключових компетентностей.
 3. Перспективний план роботи закладу над навчально-методичною проблемою.

 

 

 

 


 

 

Інформаційна довідка про заклад

 

1.Назва установи

Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

2. Свідоцтво про державну реєстрацію, архівна довідка

Реєстраційна картка, архівна довідка № 16421200000000054

3.  Адреса,  e-maile

47302, Тернопільський район, м. Збараж, вул. Чорновола,1

E-maile : [email protected].

4. Підпорядкування

Збаразька міська рада,орган управління-Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ВСТУП

 

Реформування соціально-економічної та політичної систем розвитку України передбачає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності, у тому числі в освіті, що потребує змін в організації та змісті сучасного педагогічного процесу.

Сучасна позашкільна освіта – це безперервний освітній процес, що не має фіксованих термінів початку і завершення, послідовно переходить від одного етапу до іншого, забезпечуючи кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм діяльності; духовного, інтелектуального та фізичного розвитку; формування готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток особистості.

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність закладів позашкільної освіти, педагогічний колектив Збаразького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості (далі Будинку) приділяє значну увагу формуванню внутрішньої системи забезпечення якості освіти. З цією метою було розроблено Стратегію розвитку закладу (далі Стратегія).

Стратегія є довгостроковим послідовним комплексним документом, який визначає пріоритети діяльності, цілі, завдання, заходи, процедури щодо вдосконалення діяльності Будинку, всіх його структурних підрозділів.

Стратегія розвитку створена з метою окреслення змістових орієнтирів розвитку закладу на найближчу перспективу і передбачає пошук, апробацію, впровадження нових методів та методик, проєктів та управлінських рішень для покращення якості освіти, підвищення мотивації як учнів до навчання так і педагогів до своєї професійній діяльності.

5. Удосконалення системи управління закладом на основі технологій сучасного освітнього менеджменту.

6. Організація моніторингу для оперативного контролю й корегування роботи структурних підрозділів Будинку.

 

 

РОЗДІЛ І.  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ НА 2022-2027р.

 

 1. Місія, візія закладу освіти

Основна мета діяльності закладу щаслива та успішна дитина. Заклад повинен сприяти розкриттю особистісного потенціалу та індивідуальних талантів. Адже ми повинні поважати особистість у кожній дитині та створити комфортне середовище для гармонійного розвитку – атмосферу знань і можливостей. Це забезпечить повноцінну реалізацію прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Програма розвитку закладу – це симбіоз традицій і новаторства, виховання небайдужих і активних лідерів змін, здатних передбачати і формувати тренди, а, значить, управляти масштабними перетвореннями в нашій країні.

Місія закладу – це створення освітнього простору, який максимально розкриє творчий потенціал здобувачів освіти. Це шлях, на якому вони стануть незалежними учнями з широким кругозором, навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої таланти. Саме так вони створюватимуть кращу версію як себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечимо довірливе, турботливе й співчутливе середовище, де гуртківці зможуть розвивати морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Візія закладу – підготовка учнів до майбутнього, виховання вихованців з українським серцем і сучасними навичками, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально- етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

 

 1. Паспорт Стратегії розвитку

 

Назва

Зміст

Назва документу

Стратегія розвитку Збаразького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості

Підстава для розробки

Стратегії

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає позашкільний заклад, вироблення освітньої та  навчальної стратегії з                урахуванням якісних змін у державі

Нормативно- правова база

Державну політику у сфері позашкільної освіти та напрями її розвитку визначено у міжнародних та національних документах: Конституція України (1996), Закони України «Про освіту»  , «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенція ООН про права дитини, яка прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 20.11.1989 р., Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженою Указом Президента України від 18.05.2019 р. № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932, якою затверджено План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673, якою затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

«Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (14.06.2000 р. № 963), наказами МОН України «Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (20.12.1993 р. № 455), «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (15.04.1993 р. № 102 (27.05.1993 р., № 56)), «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» (16.05.2019 р. № 659, (13.06.2019 р. № 612/33583)), «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» (31.10.2012 р. № 12а30 (19.11.2012 р. № 1935/22247)), «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (11.08.2004 р. № 651 (у редакції наказу МОН України 10.12.2008 р. № 1123)(20.08.2004 р. № 1036/9635))), «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (06.10.2010 р. № 930 (14.12.2010 р. № 1255/18550)), наказом Мін'юст України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»(18.06.2015 р. № 1000/5 (22.05.2015 р. № 736/27181,) Перспективного плану роботи закладу, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Мета Стратегії розвитку

Створення умов для забезпечення в закладі освіти сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління розвитком закладу загальної середньої освіти.

Завдання Стратегії розвитку

Створення умов для реалізації державного стандарту, соціального та особистісного освітнього замовлення;

Здійснення побудови освітнього процесу з позиції особистісного підходу, формування в здобувачів освіти навичок самостійно оволодівати інформацією та  знаннями;

Створення здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання та виховання дітей.

Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді.

Підтримка дітей та молоді з особливими освітніми потребами.

Вдосконалення професійної компетентності кожного вчителя, розвиток їх творчої ініціативи.

Забезпечення ефективного впровадження сучасних інформаційних технологій.

Формування у здобувачів освіти національної самосвідомості, високих людських якостей та почуттів, готовності до вибору майбутньої професії.

Забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу.

Розвиток інформаційно-освітнього простору закладу.

Спільна робота з батьками, щодо формування освітньої та управлінської політики закладу освіти.

Термін реалізації

Стратегії розвитку

2022-2027 роки

Етапи реалізації Стратегії розвитку

Концептуально-організаційний етап (2022-2023 н. р.)

-    розробка Стратегії розвитку закладу;

-    визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів)

-    виявлення        ресурсів(людських, матеріально- технічних, фінансових) реалізації.

Реалізація проблеми (2025-2026 н. р.)

-    практична реалізація інноваційних проектів програми;

-    організація моніторингового спостереження за результати;

-    координація дій.

Набуття досвіду (2025-2026 н. р.)

Узагальнення результатів (2026-2027 н. р.)

 • аналіз результатів моніторингу Стратегії розвитку;
 • поширення позитивного досвіду;
 • визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Стратегії розвитку

-    Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів закладу освіти.

-    Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій, освітніх експертів у якості консультантів.

-    Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових  соціальних проектів, інвестицій тощо).

-    Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

Прозорість використання фінансів.

Структура Стратегії розвитку

-    Стратегія розвитку на 2022-2027 рр.

-    Цільові проекти.

Моніторинг ефективності Стратегії розвитку.

Очікуванні результати

-    Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної позашкільної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

-    Підвищення рівня професійної компетентності  педагогів.

-    Підвищення рівня досягнень здобувачів освіти. Підвищення якості вихованості здобувачів освіти.

Створення позитивного іміджу позашкільного закладу освіти в  соціумі міста, підвищення конкурентоздатності.

Показники

ефективності Стратегії

розвитку

-    Дієва внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі.

-    Поліпшення якісних показників творчих конкурсів, фестивалів, змагань, тощо.

-    Зростання позитивного іміджу та конкурентоздатності закладу на ринку освітніх послуг.

Розширення ділових партнерських зв’язків із різними освітніми установами.

Контроль, корекція та оцінювання.

Стратегії розвитку

 • Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку та її фінансування;
 • Участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

Виконавці

Колектив Збаразького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості

 

 

 1. Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку        закладу освіти

Підготовка Стратегії розвитку Збаразького МК БДЮТ на 2022-2027рр. зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної позашкільної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку позашкільної освіти є:

 • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави:
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

Сучасне суспільство переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. З тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів навчання. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формуванні зазначеної компетентності. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку здобувача освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегія розвитку закладу спрямована в площину цінностей  особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку є комплексом навчально-методичних, матеріально- технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проекти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

 • Організація методичної та виховної роботи закладу.
 • Створення умов виховання та навчання здобувачів освіти, які

забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я.

 • Організація громадсько-патріотичного виховання учасників освітнього процесу.
 • Організація роботи з обдарованими.
 • Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.
 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.
 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.
 •  Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень
 • Основними результатами Стратегії розвитку Збаразького МК БДЮТ будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, побудована дієва внутрішня система забезпечення якості освіти, системні позитивні зміни, зростання позитивного іміджу закладу.
 • Стратегія розвитку дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу освіти на найближчі 5 років (2022-2027 рр.)

 

 Розділ 2.      Перспективний план внутрішкільного контролю

 

2.1.Напрям: Освітнє середовище

 

2.1.1.Проєкт «Стоп булінг»

 

Мета проєкту:

 

 • сприяти розвитку особистості здобувача освіти, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;
 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин  умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;
 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;
 • налагодити правову пропаганду й освіту через наочну агітацію.

 

Завдання проєкту:

-   превенція негативних явищ серед підлітків.

-   пропагування здорового способу життя серед підлітків.

-   попередження ускладнення уже наявних проблем.

-   створення сприятливих соціально-педагогічних умов, за яких підлітки можуть усвідомити важливість збереження позитивного мікроклімат у школі.

 

№ з/п

Шляхи реалізації

Термін

реалізації

Контроль і керівництво

 1.  

Створити базу інструментарію для   діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах.

2022-2023

Методичні рекомендації

 1.  

Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах:

 • проводити спостереження за між особистісною поведінкою здобувачів освіти;
 • анкетувати учасників освітнього процесу;
 • провести соціальне дослідження  наявності референтних груп та відторгнених в колективах

2021-2026

Програма діагностування

 1.  

Обговорити питання протидії булінгу на батьківських зборах  закладу.

Жовтень 2022

Протокол зборів

 1.  

Провести засідання м/о керівників гуртків на тему: «Протидія булінгу в учнівському колективі».

2022-2023

Протокол засідання

 1.  

Оформлення пам’яток, буклетів «Булінг -

ми всі можемо допомогти це зупинити».

2022-2023

Наочність

 1.  

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

 • з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей.

2022-2023

Методичні рекомендації

 1.  

Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?»

2022-2024

Програма круглого    

столу

 1.  

Провести круглий стіл для педагогічного колективу на тему: «Агресія, як біч сьогодення. Проблема насильства в сім’ї».

2024

Програма круглого

столу

 1.  

Розробка рекомендацій для педагогів на тему: «Небезпека в Інтернеті».

2023-2024

Методичні рекомендації

 1.  

Організація та проведення занять та бесід, що формують у дітей уявлення про толерантність по відношенню до різних людей, справедливість, порядність.

2023-2026

Методичні рекомендації

 1.  

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу».

Щороку

        Фотозвіт

 1.  

Випуск листівок, колажів…

2022-2027

        Наочність

 

Очікувані результати:

 • збільшення кількості підлітків, охоплених програмою профілактики булінгу;
 • розробка та впровадження ефективних форм та методів роботи з підлітками у сфері превенції негативних явищ;
 • збільшення кількості підлітків, які ведуть здоровий  та активний спосіб життя.

 

2.1.2.Проєкт «Обдарована дитина»

 

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Шляхи реалізації проєкту:

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпечення реалізації проекту

Організаційно-педагогічні заходи

 1.  

Систематично поповнювати інформаційний банк даних про творчо-обдарованих дітей

До 01.10

щороку

Культ-

організатор

 

 1.  

Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягне-ннях на сайті закладу

Систематично

Культ-

організатор

 

 1.  

Здійснювати інформаційно пе-дагогічний супровід обдарова-них дітей з метою надання кон-сультацій щодо створення осо-бистих портфоліо в рамках круг-лого столу «Портфоліо здобува-ча освіти – крок до успіху»

До 15.12 кожного року систематично

Культорга-нізатор, керівники гуртків

 

 1.  

Забезпечення умов для система-тичного підвищення майстер-ності керівників гуртків, шляхом участі в семінарах, вебінарах, практикумах, майстер-класах.

Постійно

Адміністрація закладу

 

 1.  

Здійснення особистісно орієнто-ваного підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу

2022-2027

роки

Керівники

гуртків

 

 1.  

Здійснення педагогічного відбо-ру методик педагогічних техно-логій.  Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, ме-тоди і прийоми роботи з обдаро-ваними дітьми»

Постійно

Керівники МО

 

 1.  

Популяризація кращих авторсь-ких розробок       дидактичного, пси-холого-педагогічного забезпече-ння освітнього процесу  на засі-даннях МО під  час участі в педа-гогічних  семінарах

2 рази на рік

Керівники МО

 

Соціально-психологічне забезпечення

 1.  

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення тала-новитих дітей

2022-2024

роки

Культоргані-затор

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Організація семінару для педа-гогів, спрямованого на підви-щення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки для роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Культоргані-затор

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Впровадження в роботу реко-мендацій з профілактики емо-ційних та розумових переванта-жень, запобігання стресів обда-рованих дітей

Постійно

Заступник директора з НВР

Культорган.

 

 1.  

Організація консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Заст. дир. з НВР, керівни-ки гуртків

 

Педагогічний супровід

 1.  

Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовки здобувачів освіти до участі у різноманітних конкурсах, зма-ганнях, виставках…

Постійно

Керівники гуртків

 

 1.  

На сторінках сайту  систематич-но наповнювати рубрику «Наші досягнення» за  результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, змаганнях тощо

Постійно

кожного року

Заступник директора з НВР

Культ-організатор

 

 1.  

Відзначати переможців та при-зерів різноманітних конкурсів та змагань творчо обдарованих здобувачів освіти на  Дні відкри-тих дверей

Вересень кожного року

Адміністрація закладу, керівники гуртків

 

 1.  

Проводити творчі звіти учасни-ків гуртків наприкінці кожного навчального року

Травень щороку

Адміністрація закладу, керів-ники гуртків

 

 1.  

Постійно організовувати зустрі-чі з успішними особистостями рідного краю

1-2 рази на рік

Керівники

гуртків

Культорган.

 

Методичні заходи на реалізацію проекту

 1.  

Семінар «Науково- методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»

2022-2023 н.р.,

2025-2026

н. р.

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми»

2025-2026 н.р.

Заступник директора з НВР

 

 1.  

Нарада при директору

«Робота з обдарованими: проблеми і перспективи»

2023-2024 н.р.

Заступник ди-ректора з НВР, керівники гуртків

 

 1.  

Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності»

2024-2025 н.р.

Заступник директора з НВР, керівни-ки гуртків

 

 1.  

Круглий стіл «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти»

2025-2026 н.р.

Заступник ди-ректора з НВР, керівники гуртків

 

Очікувані результати:

 • формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;
 • створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;
 • створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і   традиційних інформаційних ресурсів;
 • -досягнення у конкурсах, змаганнях, виставках міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.

 

    2.2.Система оцінювання здобувачів освіти

 

    2.2.1. Проект «Нове позашкілля – нові можливості»

 

                    Зростання ролі соціально-гуманістичного, особистісно-громадського
чинників у навчанні і вихованні молодого покоління, створення умов для
саморозвитку дітей, осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації, посилення кадрового потенціалу та поліпшення фінансування вимагає цілеспрямованого розвитку системи освіти.
          Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини
необхідно зрівняти стартові можливості дітей на початку їхнього життєвого
шляху. Тому необхідно, щоб кожна дитина отримала якісну повну загальну
середню освіту, продовжила навчання в вищих навчальних закладах, могла
зробити свій внесок у розвиток країни


Мета проєкту: створення умов для розвитку індивідуальних здібностей
здобувачів освіти, спрямування освітнього процесу на практичність застосування знань,уміння оперувати ними.


Задачі проєкту:
- проведення у закладі освітньої політики, що відповідає державним
настановам, вимогам часу та побажанням громади;
- створення умов для забезпечення доступної якісної освіти, незалежно від
місця проживання і стану здоров'я;
- розвиток та підтримка творчої, духовної особистості з урахуванням її

        потреб, інтересів, здібностей і бажань;
- формування в здобувачів освіти ключових, життєвих компетентностей,   виховання гуртківців  конкурентноспроможних на ринку праці.

 

    Шляхи реалізації проекту:

 

№з/п

Назва заходу

Термін проведення

Відповідальні

Примітка

1.

Відповідно до соціальних
запитів реалізовувати
освітній процес: Типові
навчальні плани, навчальні
програми, умови навчання.

2022-2027 роки

Адміністрація

Керівники гуртків

 

2.

Визначити форми роботи
щодо психолого-
педагогічного супроводу вихованців різних категорій

На початок року

Адміністрація

Керівники гуртків

 

3.

Упроваджувати нові
методи викладання та
подачі матеріалу

2022-2027 роки

Керівники гуртків

 

4.

Вибудовувати
індивідуальні освітні
траєкторії здобувачів
освіти, прогнозуючи їх подальший поступ

2022-2027 роки

Адміністрація

Керівники гуртків

 

5.

Заохочення та
стимулювання здобувачів освіти

2022-2027 роки

Адміністрація

Керівники гуртків

 

6.

Забезпечення навчальними, наочними посібниками і технічними засобами навчання відповідно до освітньої та навчальних програм

2022-2027 роки

Адміністрація

Керівники гуртків

 

       Очікувані результати:
- створення умов для навчання всіх здобувачів освіти, незалежно  від їхніх
   потреб;
- успішна адаптація  гуртківців у соціумі;
- створення умов для розвитку здібностей здобувачів освіти.

 

2.3.Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників

 

Кадрове забезпечення закладу освіти

Завдання

 • оптимізувати кадрове забезпечення закладу позашкільної освіти;
 • оновити зміст і форми професійної діяльності педагогічних працівників;
 • підвищувати рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності;
 • створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ПНЗ.

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін

Виконавець

 1.  

Здійснювати аналіз результатів і динаміки  творчих досягнень здобувачів освіти

2022-2027

Всі учасники освітнього

процесу

 1.  

Формувати штат закладу, залучаючи кваліфіко-ваних педагогічних та інших працівників відпо-відно до штатного розпису та освітньої програми

2022-2027

Адміністрація

 1.  

Забезпечити 100% володіння педагогічними працівниками закладу інноваційних технологій та впровадження їх в освітній процес.

2022-2025

Адміністра

ція закладу

 1.  

Здійснювати атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію.

2022-2027

Адміністрація закладу

 1.  

Використовувати  новітні освітні технології та форми організації освітнього процесу, спрямова-ні на формування ключових компетенцій і нас-крізних умінь вихованців

2022-2027

Педагогічний колектив

 1.  

Брати участь у конкурсах фахової майстерності серед педагогічних працівників освітніх закладів.

2022-2027

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

 1.  

Забезпечувати обов’язкове проходження педаго-гічними працівниками закладу курсової підготовки у міжатестаційний період відповідно до перспективного плану.

2022-2027

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

 1.  

Мотивувати працівників до якісної роботи, через систему матеріального та морального заохочен-ня, у тому числі педагогічних працівників до са-морозвитку, здійснення методичної, інновацій-ної, дослідницько-експериментальної роботи

2022-2027

Адміністрація закладу

 

Підвищення рівня професійної компетентності  

 та майстерності педагогічних працівників

Завдання:

 • створити сприятливі умови для підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних працівників;
 • надавати методичну допомогу педагогічним працівникам щодо організації освітньої роботи із здобувачами освіти;
 • вдосконалювати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в закладі позашкільної освіти;
 • впроваджувати інноваційні методики, технології, програми в практику роботи з метою забезпечення ефективності освітнього процесу
 • удосконалювати професійну компетентність педагогів         як в умовах     позашкіль-ного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації.

 

№  з/п

Зміст заходів

Термін

Виконавець

 1.  

Впроваджувати систему методичних заходів, спрямованих на розвиток професійної компе-тентності, творчих можливостей педагогів.

2022-2027

Заступник директора з НВР, керівник творчої групи, керівники гуртків

 1.  

Створювати умови для систематичного попов-нення та використання педагогічними праців-никами закладу методичного фонду літератури, методичних матеріалів, інтернет-ресурсу.

2022-2027

Заступник дирек-тора з НВР, керів-ник творчої групи, керівники гуртків

 1.  

Залучати педагогів до вивчення та впровадження інноваційних педагогічних технологій, методик, програм.

2022-2027

 

 1.  

Забезпечувати якісний моніторинг стану освітньої діяльності педагогічних працівників.

2022-2027

Всі учасники освітнього процесу

 1.  

Постійно оновлювати відповідно до сучасних вимог навчально-методичне забезпечення освітнього процесу.

2022-2027

Педагогічні працівники

 

2.3.1.Проєкт «Добро починається з тебе»

Мета проєкту: виховувати у молодого покоління бажання творити  добро; формувати навички самостійно приймати рішення; розвивати в здобувачів освіти особистісні риси доброти, людяності, толерантності, співчуття, уміння терпляче і з розумінням ставитись до оточуючих; сприяти формуванню у дітей, підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки.

Шляхи реалізації проєкту:

№ з/п

Зміст заходу

Термін реалізації

Виконавці

Забезпе- чення реалізації проекту

Соціальний напрям

 1.  

Шефство над пенсіонерами: педагогами закладу, людьми похилого віку. (Привітання із Днем вчителя, Днем матері, Днем знань; виготовлення адресних листівок, оберегів, сувенірів       з нагоди різних свят, виготовлення саморобних подарунків відповідно до основних свят календаря)

2022-2027

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків, учнівське

самоврядуван ня

 

 1.  

Проведення різноманітних заходів вихованцями  МК БДЮТ дітям вразливих категорій, а також дітям захисників (захисниць) України, дітям членів сімей Небесної Сотні, волонтерів (показ театралізованих вистав, вітання із новорічно-різ-двяними святами, святом Мико-лая; ігрові програми, проведення       концертних програм

2022-2027

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,  учнівське

самоврядування, керівники гурт-ків, зав. худож-ньо-естетичного відділу

 

 1.  

Проведення благодійних програм, ярмарок, акцій «Оберіг захиснику України» на підтримку воїнів, які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необ-хідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населе-ння у зв’язку з військовою агре-сією російської федерації проти України

2022-2027

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,  учнівське

самоврядування, керівники гуртків

 

 1.  

Організація співпраці з волонте-рами Збаразької громади

Щороку

Заступник директора з НВР, культорганізатор, учнівське само-врядуван ня,

керівники гуртків

 

 1.  

Виготовлення адресних листівок, оберегів, патріотичної символіки, сувенірів з нагоди різних свят воїнам ООС та воїнів, які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією росії

Щороку

Заступник директора з НВР, культорганізатор, учнівське само-врядуван ня, ке-рівники гуртків, завідувач худ.-естет. відділу

 

 1.  

Проведення заходів за участю волонтерів: благодійні акції, зустрічі з представниками громадських організацій та волонтерами

Щороку

Заступник директора з НВР, культорганізатор, учнівське само-врядуван ня, ке-рівники гуртків, керівники гуртків

 

 1.  

Вшанування воїнів АТО та воїнів, які беруть чи брали безпосередню участь у здійсненні заходів необ-хідних для забезпечення оборони України у зв’язку з військовою агресією росії до Дня Захисника та захисниць України, Збройних Сил України та інших відповідних дат

Щороку

Заступник директора з НВР, культорганізатор, учнівське само-врядуван ня,

керівники гуртків

 

 1.  

Організація заходів до річниці голодомору в Україні.

Акція «Запали свічку пам’яті»

Щороку

Культорганіза-тор, учнівське самоврядування

 

 1.  

Організація загальнобудинк. кон-курсу вітальних  листівок, присвя-чених Дню Матері та Міжнарод-ному Дню сім'ї

Щороку

Культоргані-затор, заввід

ділом худ.-естет. напряму

 

ПОШУКОВО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ

 1.  

Поглиблене вивчення історії рідного краю. Збір матеріалів про історичне минуле міста Збаража та сіл громади

Протягом року

Керівники гурт-ків туристсько-краєзнавчого напряму

 

 1.  

Збір матеріалів про події і учас-ників бойових дій, які беруть, бра-ли безпосередню участь у здійсне-нні заходів необхідних для забез-печення оборони України, захисту безпеки населення у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України

2023-2025

Педагог-орга-нізатор, учнівське

самоврядуван ня, керівники гуртків

 

 1.  

Похід «Історичними стежками рідного краю»

1 раз на рік

Керівник гуртка «Юні екскурсо-води-краєзнавці»

 

 1.  

Тематичні, оглядові

екскурсії у краєзнавчі музеї, музей українсько-російської війни, до пам’ятних історичних місць

Щороку

Заступник директора з НВР, культорганізтор, учнівське самоврядування, керівники гуртків

 

 1.  

Упорядкування території біля пам’ятників Героям Небесної Сотні, Січовим Стрільцям та борцям за волю

України.

Протягом

року

Заступник ди-ректора з НВР,

культорганізатор,  учнівське самов-рядування, керівники гуртків

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

 1.  

Озеленення кабінетів, приміщення закладу.

Постійно

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

 

 1.  

Акція зі збору відпрацьованих батарейок

Постійно

Культор-ганізатор

 

 1.  

Акція «За чисте довкілля» (приби-рання біля печер с.Залужжя)

Щороку навесні

Культоргані-затор, керівники гуртків тур-краєзн. напр

 

 1.  

Благодійна акція «Збережемо птахів взимку!» (Виготовлення годівничок, смаколиків для зимуючих птахів)

Щороку

Культорганіза-тор, керівники гуртків

 

 1.  

Трудові десанти (упорядкування квітника біля закладу)

2 рази на рік

Керівники гуртків

 

 1.  

Творча майстерня. «Осінні барви» (виготовлення осінніх квіткових композицій і поробок із природних матеріалів)

 

Культоргані-затор, завідуюча худ.-естет. від-ділу, керівники гуртків

 

 1.  

«День добрих справ». Спільний трудовий десант педагогів, батьків і дітей. Упорядкування території біля закладу, насадження квітів.

Щороку

квітень

Культоргані-затор, завідуюча худ.-естет. від-ділу, керівники гуртків

 

 1.  

Всеукраїнський юнацький фести-валь «В об’єктиві натураліста»

Щороку

Керівники гуртків

 

 1.  

 Участь у Всеукраїнському кон-курсі-виставці «Замість ялинки – зимовий букет»

Щороку

Грудень

Керівники гуртків

 

 1.  

Участь у Всеукраїнських акціях «День Землі», «День довкілля»

Щороку

квітень

Керівники гуртків

 

 1.  

Висвітлення питань еколого-нату-ралістичної роботи на сайті закладу та у мережі фейсбук

Постійно

Діловод, керівники гуртків

 

           

 

Очікувані результати:

 • набуття здобувачами освіти соціального досвіду в об’єднанні зусиль учнівського самоврядування у практичній діяльності й спілкуванні;
 • отримання можливості для кожного учасника проєкту відчути себе причетним до розв’язання загальної важливої проблеми, навчитись ставити й вирішувати завдання, оцінювати власну діяльність та вміння брати на себе відповідальність;
 • сприяти добровільному вияву милосердя, співчуття, благодійності;
 • надання реальної допомоги людям, які її потребують.

Завдання:

Сприяти вдосконаленню системи внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів здобутків кожного здобувача освіти.

 

2.4.Система управлінської діяльності

Завдання:

Створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та громадою.

 

№  з/п

Зміст заходів

Термін

Виконавець

 1.  

Здійснювати річне планування та відстеження його результативності відповідно до стратегії розвитку та з урахуванням освітньої програми закладу

2022-2027

Заступник директора з НВР

 1.  

Щорічно здійснювати самооцінювання   якості освітньої діяльності

2022-2027

Заступник директора з НВР

 1.  

Розподілити обов’язки та повноваження між адміністрацією закладу освіти для забезпече-ння ефективного управління закладом освіти та вдосконалення якості освітньої діяльності.

2022-2027

Директор

 1.  

Утримувати у належному стані приміщення, обладнання закладу освіти

2022-2027

Адміністрація

 1.  

Створити у закладі систему інформаційного забезпечення (у тому числі електронний доку-ментообіг) та автоматизоване середовище для роботи з даними.

2024-2027

 

 1.  

Створити та забезпечувати необхідні умови для діяльності різноманітних форм громадського самоврядування

2022-2027

 

 1.  

Створити умови для формування відкритого освітнього середовища через залучення учасників освітнього процесу до різноманітних суспільно- значущих заходів поза межами закладу: фестивалі, екскурсії, відвідування установ культури тощо.

2022-2027

 

 1.  

Створити психологічно комфортне середовище, яке забезпечує конструктивне спілкування учасників освітнього процесу та сприяє формуванню їх взаємної довіри

2022-2027

Завідувач

 1.  

Оприлюднювати інформацію про свою діяль-ність на відкритих загальнодоступних ресурсах

2022-2027

Завідувач

 

Очікувані результати:

 • раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, програм, розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
 • систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗПО;
 • модернізація матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти;
 • активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗПО;
 • підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями;
 • зменшення текучості кадрів
 • підвищення якості освіти шляхом використання інноваційних технологій;
 • високий професійний рівень педагогічних працівників;
 • остатня мотивація праці;
 • відсутність яскравих проявів професійного вигорання.

 

2.4.1.Проєкт «Управління закладом освіти»

Мета:

 • вироблення стратегії розвитку освітньої системи закладу;
 • забезпечення якісних змін в освітньому просторі закладу

Завдання:

 • забезпечення оптимальної структури позашкільного закладу освіти відповідно до законодавства;
 • сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики закладу освіти;
 • створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;
 • здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності закладу освіти;
 • створення бази педагогічних і виховних технологій з досвіду закладу і впровадження їх у роботу педагогічного колективу.
 • налагодження співпраці з вищими навчальними закладами і громадськими організаціями в плані проведення спільних заходів та вдосконалення управлінської діяльності.

Пріоритети:

 • управління на основі стратегічного планування, організація взаємодії всіх   учасників освітнього процесу, мотивація і контроль діяльності;
 • забезпечення ефективного управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;
 • залучення громадськості для підвищення ефективності освітнього процесу.

№ з/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін виконання

Контроль і керівництво

 1.  

Організація освіт-нього процесу на за-садах діючого зако-нодавства

Забезпечення оптимальних, стабільних умов для освіт-нього процесу

 2022-2023

Наказ  №

 1.  

Управління освітнім процесом закладу.

Проведення педаго-гічних  рад та мето-дологічних заходів

Консолідація зусиль педа-гогічного колективу закла-ду для покращення рівня освітньої роботи, впровад-ження в практику педаго-гічного  досвіду

2022-2025

Річний навчальний план, освітня програма, протоколи

Педради

 1.  

Впровадження моде-лі громадсько-дер-жавного управління на засадах рівно-правної участі усіх учасників у забезпе-ченні ефективності освітнього процесу

Вивчення громадської думки та поширення її на      прийняття управлінських

рішень

2022-2025

Протоколи педрад

 1.  

Створення цілісної системи управління, забезпечення якіс-ного рівня контроль-но - аналітичної ді-яльності відповідно до сучасних вимог

Підвищення якості освіт-нього процесу. Розвиток творчого потенціалу кож-ного  педагога

2024-2027

Наказ №

 1.  

Забезпечення ефективної роботи педради закладу

Покращення якості

надання освітніх послуг

2022-2027

Протоколи

педради

 1.  

Звітування директо-ра перед громад-ськістю, колективом

Постійне інформаційне забезпечення, гласність

2022-2027

Сайт,

Соцмережі

 1.  

Забезпечення систе-матичного інформа-ційного супроводу освітнього процесу на сайті   та в соціаль-них мережах

Інформованість педагогіч-них працівників,  здобувачів освіти, батьків у роботі закладу

2022-2027

Сайт, соцмережі

 

 

2.4.2.Проєкт «Сучасний учитель–лідер освіти»

 

В основу компетентісного підходу (якісної освітньої парадигми ) не можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх цілей та завдань.

Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості.

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня.

 

Завдання проєкту:

 • забезпечити навчальний заклад кадрами відповідно до освітніх потреб;
 • створити умови для творчого розвитку професійної компетентності;
 • забезпечити сприятливий моральний мікроклімат у колективі.

 

Задачі проєкту:

 • забезпечити якісну освіту через висококваліфікованих працівників;
 • реалізувати творчий потенціал педагогічних працівників;
 • формувати позитивну мотивацію до знань у здобувачів за допомогою впровадження педагогами інноваційних форм і  методів навчання;
 • забезпечити використання інформаційно-комунікативних технологій у освітній процес з метою формування інформаційної компетентності.

Шляхи реалізації проєкту:

№ з/п

Заходи

Терміни

Відповідальні

Примітка

 1. 1

Дотримуватись діючої нормативної бази щодо педагогічної діяльності: прийом, звільнення, відпустка, атестація

2022-2027р

Адміністрація

 

 1. 2

Проаналізувати забезпеченість педаго-гічними працівниками освітнього про-цесу відповідно до прогнозованої кад-рової політики

На кінець року

Адміністрація

 

 1. 3

Створити умови для підвищення рівня загальної професійної компетентності, методичної грамотності педагогічних працівників

2022-2027р.

Адміністрація

 

 1. 4

Проводити атестацію педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогіч-них працівників

2022-2027р.

Адміністрація

 

 1.  

Неухильно дотримуватись перспектив-ного плану проходження атестації, курсів  підвищення кваліфікації

2022-2027р.

Заст. директора  з НВР, педагогічні працівники

 

 1.  

Створити умови для професійного зростання педагогічних кадрів: участь у фахових конкурсах, методичних за-ходах, творчі звіти, поширення влас-ного педагогічного досвіду, розробки у фахових журналах

2022-2027р.

Педагогічні працівники

 

 1.  

Формувати навички самопрезентації, самоаналізу педагогічної діяльності

2022-2027

роки

Заст. директора з НВР,кер.МО

 

 1.  

Підтримувати здоровий морально-психологічний клімат у педколективі, сприяти його згуртованості та працез-датності: свята, виїзні дні відпочинку, зустрічі

2022-2027

роки

Адміністрація,

 

 1.  

Створювати безпечні умови праці згідно з законом «Про охорону праці»

2022-2027

роки

Адміністрація

 

 1.  

Організувати оновлення, поглиблення методичних знань та умінь з педтехно-логій та інновацій

2022-2027

роки

Заст.директора з  НВР,

керівники МО

 

 1.  

Проводити практичні заняття з метою підвищення рівня професійної компе-тентності

Постійно

Заст.директора з НВР,

Керівники МО

 

 1.  

Довести до 100% рівень активного ко-ристувача ПК   педагогічних працівників

до2027р.

Заст.директора з НВР,

Керівники МО

 

 1.  

Стимулювати педагогічних працівни-ків до підвищення рівня професійної майстерності: премія, заохочення, по-зачергова атестація, тижневе наванта-ження.

2022-2027

роки

Адміністрація

 

 1.  

Удосконалити форми  методичної ро-боти, запроваджувати інноваційні: квести, методичні ринги, методичний міст,  ярмарки педагогічних ідей

2022-2027 р.

Заст. директора з НВР

 

 1.  

Удосконалити систему розробки педагогічних сайтів, блогів

2023-2027р.

Заст. директора з НВР, керівники МО

 

 1.  

Спрямувати роботу педагогічних пра-цівників на розробку авторських прог-рам, методичних посібників, подання власних методичних розробок на освітні платформи(на добровільних засадах)

2022-2027р.

Адміністрація, керівники МО

 

 

Очікувані результати:

 • висококваліфіковані педагогічні працівники, які беруть активну участь у фахових конкурсах, методичних заходах;
 • володіння інформаційно-комунікативними технологіями, висвітлення досягнень в мережі Інтернет, створення власних сайтів;
 • використання інноваційних форм роботи, які є запорукою ефективності освітнього процесу;
 • взаємозв’язок з вищими навчальними закладами, сприяння ефективній профорієнтаційній роботі, реалізація кадрової політики в повному обсязі.

Моніторинг та корективи

Найкращим стимулом та мотивацією учнів є їхня участь у змаганнях, конкурсах, виставках, квестах, екскурсіях тощо, що сприяє засвоєнню знань та набутті практичних навичок і в подальшому їх професійному визначенню.

Відповідно моніторинг стратегії розвитку буде здійснюватись на основі всебічного вивчення та аналізу життєдіяльності установи за допомогою анкетування, тестування, аналізу досягнень, висновків, що дасть можливість оперативно вносити корективи та необхідні зміни. Основну увагу варто звернути на:

 • удосконалення організаційного забезпечення: вивчення запиту батьків, створення умов для врахування інтересів вихованців;
 • розширення мережі гуртків; розвиток матеріально-технічної бази творчих об’єднань;
 • коригування змісту і структури навчальних програм (відповідно до нормативних документів);
 • організацію психолого-педагогічного супроводу профільної освіти і допрофесійної підготовки;
 • удосконалення системи методичної роботи з підвищення професійної компетентності педагогів;
 • створення умов для розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб вихованців через гурткові форми навчально-виховної роботи;
 • створення програми моніторингу якості профільної освіти та допрофесійної підготовки.

 

        Розділ 3. Перспективне планування роботи на 2022-2027 рр

       3.1. Вивчення стану навчально-виховної роботи по напрямах

Рік

 

 

Профіль

2022-2023н.р

2023-2024н.р

2024-2025 н.р

2025-2026 н.р.

2026-2027н.р.

Відповідальні

На

каз

Пед рада

На

каз

Пед рада

На

каз

Пед рада

На

каз

Пед рада

На

каз

Пед рада

 

Туристсько-краєзнавчий

напрям

+

+

 

 

+

+

 

 

 

 

Заступник директора

Художньо-естетичний напрямок

 

 

+

+

 

 

+

+

+

+

Заступник директора Заввіділом

Еколого-натураліс-тичний напрям

+

+

 

 

 

 

+

+

 

 

Заступник директора

Соціально-реабілітаційний

 

 

+

+

 

 

 

 

+

+

Заступник директора

3.2. Вивчення стану формування ключових компетентностей

Рік

 

Профіль

2022-2023н.р.

2023-2024н.р.

2024-2025н.р.

2025-

2026 н.р.

2026-

2027 н.р.

Відп.

Нарада при дир.

Пед рада

Нарада при дир.

Пед рада

Нарада при дир.

Пед рада

Нарада при дир.

Пед рада

Нарада при дир.

Пед рада

 

На

каз

На

каз

На

каз

На

каз

Наказ

Спілкування

державною

+

 

+

 

+

+

+

+

 

+

 

Д,З,К

Компетент

ність у природничих науках і технологіях

+

 

 

+

+

 

 

+

 

 

+

+

Д,З,К

Інформацій

но-цифрова компетент.

 

 

+

 

+

 

 

+

+

 

 

Д,З,К

Уміння вчитися упродовж життя

+

 

+

 

 

+

+

 

 

+

 

Д,З,К

Ініціатив

ність і підприємлив.

+

 

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

Д,З,К

Соціальна та громадянсь

ка компет.

+

+

+

+

 

+

 

+

 

+

+

+

 

Д,З,К

Обізнаність та самовираження у сфері культури

+

 

+

+

+

+

 

 

+

 

+

+

+

Д,З,К

Екологічна

грамотність і здорове життя

+

+

+

+

 

+

 

+

+

+

+

 

Д,З,К

Математична компетентн.

 

 

+

 

+

+

+

 

 

+

 

Д,З,К

Умовні позначення

Д - директор

З – заступник директора

К – культорганізатор

 

3.3.Перспективний план роботи Збаразького  міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості над навчально-методичною проблемою

«Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти»

1-й рік роботи

Діагностичний

                                                            (2020-2021 рік)

з/п

Заходи

Відповідальні

Відмітка провиконання

1

Обговорення й затвердження навчально-методичної проблеми  педагогічною  радою.

Директор

 

 

2

Складання плану роботи над проблемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності накреслених заходів, їх взаємодії з іншими складниками педагогічного процесу.

Заступник              директора  

Творча група

 

 

3

Дослідження готовності педагогів до роботи над навчально-методичною проблемою (діагностування керівників гуртків, анкетування батьків та вихованців)

Заступник              директора 

 

4.

Організація роботи творчої групи.

Керівник творчої групи

 

 

 

2-й рік роботи

 Практичне дослідження

                                                     (2021-2022н.рік)      

з/п

Заходи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми.

Заступник  директора  Творча група

 

2

Створення картотеки рекомендованої літератури з проблеми.

Керівник творчої групи

 

3

Організація наставництва, консультації для молодих педагогів.

Заступник  директора

 

4

Обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях методичних об’єднань,творчої групи. Вироблення заходів стосовно їх реалізації. Визначення індивідуальних навчально-методичних проблем, виходячи з проблеми БДЮТ,специфіки гуртків й уподобань кожного педагога.

Голови МО, керівник творчої групи.

 

5

Організація взаємовідвідування виховних заходів з метою вивчення роботи педагогів над проблемою

Заступник              директора

 

6

На засіданнях методичних об’єднань розглянути питання:

-Обговорення і затвердження плану роботи МО.

 -Обговорення тем відкритих занять, над якими працюватимуть керівники гуртків.

- Розвиток творчості гуртківців шляхом залучення  до участі у виставках та конкурсах.

-Вивчення педагогічного досвіду керівників гуртків.

 Голови МО

 

7

Круглий стіл «Проблема використання краєзнавчого матеріалу, як засобу оптимізації виховного процесу.»

Заступник  директора

 

8

Оформити папки «Як працювати над навчально-методичною проблемою»,

 «Як узагальнити свій досвід»

Керівник творчої групи

 

 

 

3-й рік роботи

Практичне дослідження

(2022-2023н. р.)

з/п

Заходи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

 Розвиток ініціативи і творчості кожного керівника  на впровадження результатів навчальних досліджень в практику своєї роботи.

Заступник директора ,

керівник творчої групи.

 

2

Засідання методичних об’єднань керівників гуртків:

- вивчення стану проблеми у педагогічній теорії і практиці художньо-естетичного напрямку;

-вивчення педагогічних умов, що забезпечують ефективність використання засобів краєзнавства у гуртках туристсько-краєзнавчого напрямку;

Голови МО, керівник творчої групи.

 

3

Засідання педагогічної ради: «»

Директор

 

 

4

Засідання творчої групи:-участь у видавничій діяльності «Панорама творчих надбань педагогів МК БДЮТ»

Заступник директора , керівник творчої групи

 

5

Профільні майстер-класи

Заввідділами,

 

6

Звіт педпрацівників про роботу над методичною проблемою

Заступник директора, керівник творчої групи.

 

 7

Наказ про підсумки методичної роботи на ІІІ етапі реалізації навчально-методичної проблеми

Директор

 

 

 

4-й рік роботи

Практичне дослідження

   (2023-2024 н.р.)

 

з/п

Заходи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

Удосконалення системи роботи керівників гуртків  у контексті роботи над проблемою

Заступник директора, керівник творчої групи.

 

2.

Проведення профільних майстер-класів

Заввідділами

 

3.

Проведення відкритих занять

Заступник директора

 

4.

Проведення моніторингу творчих досягнень вихованців закладу

Адміністрація закладу

 

5.

Аналіз діагностування рівня вихованості, розвитку учнів

Керівники гуртків

 

6.

Круглий стіл

Заступник директора

Керівники гуртків

 

 

5-й рік роботи

(2024-2025 н.р.)

 

з/п

Заходи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Узагальнення та аналіз роботи над проблемою, вироблення практичних рекомендацій.

Творча група.

 

2

Проведення творчих звітів МО про наслідки роботи над проблемою

Керівники МО, Заступник директора,

 

3

Проведення творчих майстерень кращих керівників гуртків за результатами роботи над проблемою.

Заступник директора

 

 

4

Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад.

Заступник директора

 

5

 Підготовка та проведення ярмарку педагогічних ідей  «Сучасне заняття гуртка – спільна творчість педагога і вихованців»

Керівники МО, Заступник директора, керівник творчої групи.

 

6

Засідання педради-панорами методичних знахідок.

Директор

 

6

Проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над проблемою.

Адміністрація закладу

 

 

 

Очікувані результати:

 • Вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загальних цінностей, ритуалів, традицій.
 • Удосконалення змісту, форм і методів внутрішньо-шкільної методичної роботи.
 • Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.
 • Використання набутого досвіду на практиці.
 • Поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.
 • Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.
 • Підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей  учнів, готовності їх до життя.

Управління ризиками Стратегії

Ризики:

 1. Продовження пандемії, карантин, воєнний стан.

Можливі наслідки: складність або неможливість реалізації деяких аспектів діяльності, зниження ефективності освітнього процесу, рівня навчальних досягнень здобувачів освіти.

 1. Нестача коштів для оновлення матеріально-технічної бази

Можливі наслідки:неможливість реалізації основних напрямів розвитку закладу , розвиток мережі, забезпечення освітнього процесу ІКТ .

Стратегія управління ризиками: залучення спонсорських коштів (батьки, меценати)

Прикінцеві положення

Сучасний ритм життя вимагає нових підходів та, певною мірою, суттєвих змін у структурі проведення занять у гуртках .

Світле майбутнє дитини залежить від неї самої, і завдання педагога – зробити все для того, щоб розкрити потенціал, підтримати будь-які починання, дати всі можливості для розвитку таланту!

А тому наше бачення вирішення питань на найближчу перспективу наступне:

Запровадження та адаптація авторських програм, участь у місцевому самоврядуванні, співпраця з батьками у всіх можливих формах діяльності, співпраця з громадськими організаціями та освітніми закладами всіх рівнів, пошук та реалізація грантів.

Низка проєктів та методик тільки починають впроваджуватись і тому потребують додаткового вивчення та моніторингу, розрахованих мінімум на 5 років. У цьому і вбачаємо перспективи наших досліджень.

Цей документ набирає чинності з 2022 по 2027 рік та може змінюватись або доповнюватися в процесі реалізації Стратегії.