Збаразький міський комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

План роботи закладу на рік

ПЛАНИ  РОБОТИ  БДЮТ

 

 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ,  МОЛОДІ  ТА  СПОРТУ  ЗБАРАЗЬКОЇ

МІСЬКОЇ  РАДИ

ЗБАРАЗЬКИЙ  МІСЬКИЙ  КОМУНАЛЬНИЙ  БУДИНОК  ДИТЯЧОЇ  ТА ЮНАЦЬКОЇ  ТВОРЧОСТІ

 

 

 

СХВАЛЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Педагогічною радою Збаразького                           Наказ від 31.08.2023р. №  21                              

міського комунального  будинку                            Директор Збаразького міського

дитячої та юнацької творчості                               комунального будинку дитячої                         

(протокол №3 від 30.08.2023р.)                           та юнацької творчості

                                                                                      _________Оксана Стельмащук

 

 

 

ПЛАН  РОБОТИ

ЗБАРАЗЬКОГО  МІСЬКОГО  КОМУНАЛЬНОГО

БУДИНКУ  ДИТЯЧОЇ  ТА  ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

НА  2023–2024  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

 

 

Розділи  річного  плану  роботи  Збаразького  міського

Комунального  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості

 

1. Підсумки роботи закладу за 2022 – 2023 навчальний рік.

Завдання на 2023-2024 навчальний рік.

2. Освітнє середовище закладу позашкільної освіти в 2023-2024 н.р.

2.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці.

2.2.Охорона здоров'я та життя дітей. Охорона праці у закладі позашкільної освіти.

2.3.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

2.4. Інклюзивна освіта.

3. Педагогічна діяльність педагогічних  працівників закладу .

3.1. Підвищення професійного рівня   й педагогічної майстерності працівників.

3.2. Тематика засідань методичних об’єднань, творчої групи.

4. Управлінські процеси.

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань.

4.2. Тематика засідань педагогічної ради.

4.3. Вивчення питань ефективності організації освітнього  процесу.

4.4. Навчально-виховна робота.

4.5. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності.

4.6. Примірний план інструктивно-методичних нарад при директору.

4.7. Адміністративно-господарська діяльність.

4.8. Організація спільної діяльності закладу, сім’ї, громадськості.

5. Організація виховного процесу у закладі освіти.

 

1 .Підсумки роботи закладу за 2022 – 2023 навчальний рік

 

 Завдання на 2023-2024 навчальний рік

 

Збаразький міський  комунальний будинок дитячої та юнацької творчості є позашкільним навчальним закладом, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій реалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я здобувачів освіти.

Мета закладу освіти - бути місцем розумних і щасливих дітей, творчих педагогів, відкритих до співпраці батьків; середовищем, де навчаються щасливі, яскраві представники нового покоління.

Діяльність педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2022/2023 н.р. була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» , "Про охорону дитинства", Конвенції ООН про права дитини, яка прийнята Генеральною Асамблеєю ООН від 20.11.1989 р., Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженою Указом Президента України від 18.05.2019 р. № 286 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» (14.06.2000 р. № 963), наказами МОН України «Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів (20.12.1993 р. № 455), «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (15.04.1993 р. № 102 (27.05.1993 р., № 56)), «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу» (16.05.2019 р. № 659, (13.06.2019 р. № 612/33583)), «Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів» (31.10.2012 р. № 12а30 (19.11.2012 р. № 1935/22247)), «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (11.08.2004 р. № 651 (у редакції наказу МОН України 10.12.2008 р. № 1123)(20.08.2004 р. № 1036/9635))), «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» (06.10.2010 р. № 930 (14.12.2010 р. № 1255/18550)), наказом Мін'юст України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»(18.06.2015 р. № 1000/5 (22.05.2015 р. № 736/27181,) Перспективного плану роботи закладу, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад здійснював свою діяльність відповідно до Статуту.

Суттєві корективи в діяльність закладу освіти були внесені у зв’язку із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року.

Головним завданням методичної роботи у закладі є: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, допомога в розробці та впровадженні інноваційних методик, технологій.

У закладі  протягом навчального року  використовувалися різні  форми та методи організації методичної роботи з педагогічними працівниками, як колективні (методичні об’єднання (МО), засідання  творчої групи, педагогічні семінари та семінари-практикуми, групові консультації, педагогічні виставки, оперативно-методичні наради), так і індивідуальні (взаємовідвідування занять, наставництво, курсова підготовка, самоосвіта; огляд методичної, педагогічної літератури; співбесіди, індивідуальні консультації, творчий звіт (атестація)).

Методична робота з педагогічними працівниками у 2022-2023н.р.  була підпорядкована реалізації 3 етапу навчально-методичної  проблеми закладу  «Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти». На м/о керівників гуртків художньо-естетичного  напряму розглядались питання : «Мистецтво оформлення виставки художньої творчості здобувачів освіти»» (доп.Івахів О.І., Михальська ГГ.), «Створення  сучасного українського оберегу» (доп.Івахів О.І.); керівники гуртків м/о  туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямів говорили про виховання гуртківців у національних традиціях на заняттях туристсько-краєзнавчого направлення, про мотивацію здобувачів освіти на заняттях гуртків, про формування здоров’язбережувальної компетентності вихованців, методику організації походів вихідного дня та навчально-тренувальних походів.

Впродовж року у закладі було організовано та проведено навчально-практичні семінари на тему: «Гуманізація педагогічної освіти: психологічна компетенція викладача» та «Формування національної свідомості та патріотичних почуттів на заняттях гуртків туристсько-краєзнавчого напряму»; круглі столи : «Безпечне освітнє середовище як складова розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти позашкільного закладу» та «Учнівське самоврядування – ефективний ресурс формування соціально успішної особистості»; майстер-класи: «Виготовлення янголів-оберегів для воїнів Збройних сил України» та «Виготовлення писанки-зернівки».

Педагогічна рада в навчальному закладі є не тільки колегіальним органом управління, а також і однією із провідних форм методичної роботи, яка досліджує і колегіально розв’язує злободенні питання життя закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу. При визначенні змісту роботи педагогічної ради  обиралися насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

На засіданнях педагогічних рад піднімались методичні питання, зокрема:«Реалізація принципів гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу: вчителем, здобувачем освіт , батьками» (протокол засідання №1 від 22.02.2023р.), «Забезпечення комфортних та безпечних умов навчання і виховання учнів закладу у сучасному освітньому середовищі, вільному від будь яких форм насильства та дискримінації»  (протокол засідання №2 від 30 .05.2023 р.)

В організації роботи над загальнобудинківською проблемою   адміністрація закладу  особливе значення приділяла індивідуальній роботі керівників гуртків над навчально-методичною темою, що  сприяло зосередженості педагогів протягом часу на конкретній методичній проблемі та  допомагало  їм усвідомити необхідність удосконалення рівня професійної компетентності, свого професійного росту, постійно аналізувати свої досягнення та невдачі у практичній діяльності, конструювати власний досвід на основі досягнень науки та передового  педагогічного  досвіду .

Вирішення питань навчально-методичної проблеми здійснювалося та обговорювалося на засіданнях творчої групи, зокрема «Робота щодо формування уявлень учасників освітнього процесу щодо академічної доброчесності у закладі» (доп. Крисовата О.В.), педагогічні читання: «Методична проблема закладу у фахових виданнях. Досвід» та «Відомі педагоги про культуру спілкування вчителя з дітьми»; заступником з НВР були проведені методичні консультації на тему «Формування компетентності самовдосконалення шляхом самоосвітньої діяльності вихованців».

Щотижня на нарадах при директорці розглядалися питання дотримання вимог охорони праці і техніки безпеки в кабінетах, виконання правил внутрішнього розпорядку, організація правової освіти гуртківців у закладі, шляхи підвищення педагогічної майстерності керівників гуртків, забезпечення умов для професійного самовизначення гуртківців та інших питань освітньої, виховної, організаційно-масової та господарської діяльності; стану ведення журналів гурткової роботи; стану викладання навчального матеріалу на заняттях гуртків, створення безпечних умов організації освітнього процесу у закладі.


Досягнення  педагогічних  працівників

за  2022-2023 н.р.

№ з/п

Експедиції, акції, конкурси, змагання

Кільк. учасн.

Нагороджено

Досягнення

1.

За безкорисну працю на благо Збройних сил України

1

Стельмащук О.Я.,

директора та колектив МК БДЮТ

Подяка від колективу волонтерського штабу ГО «Наша Громадська Справа»

Грудень 2022р.

2.

За вагомий внесок у матеріально-технічне забезпечення захисників України у час українсько-російської війни з глибокою шаною та безмежною власністю

1

Колективу

МК БДЮТ

Подяка від громадської орга-нізації волонтерів, ветеранів та інвалідів АТО «Штаб націо-нального спротиву Збаразь-кого району»

05.12.2022р.

3.

Всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв «Український розмай»

1

Стельмащук О.Я.

Подяка за вагомий внесок у розвиток культурно-естетич-ного виховання дітей та молоді

Україна, м. Київ, 30 жовтня 2022 року

4.

Фольклорно-етнографічний фестиваль «Від Різдва до Водохреща»

1

Ригайло Г.В.

Подяка за високий професіоналізм, активну громадянську позицію…

Київ, 20 січня 2023 року

5.

За підготовку вихованців до Всеукраїнського творчого конкурсу «День святого Миколая»

1

Проценко О.В.

Подяка 2022, грудень

Голова Громадської Організації «Інвестресурс»

Д. Пляченко

6.

За підготовку вихованців до Всеукраїнського творчого конкурсу «День святого Миколая»

1

Павлінчак Г.М.

Подяка 2022, грудень

Голова Громадської Організації «Інвестресурс»

Д. Пляченко

7.

Обласний етап  конкурсу

серед педагогів на кращу розробку

виховної програми з формування цінностей в часи війни з російськими загарбниками, приуроченого 10-ій річниці укладення УХВЛ.

1

Крисовата О.В.

За втілення діяльнісного підходу у розробці програми

Грамота Департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА

Наказ №30/2.1-06 від 20.02.2023 року

8.

Педагогу за підготовку переможця  VІІ Всеукраїнської онлайн виставка-конкурсу «Талановиті!

.Наполегливі!Успішні!»-2023 м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

1

Стельмащук О.Я.

Подяка

9.

Педагогу за підготовку переможця  VІІ Всеукраїнської онлайн виставка-конкурсу «Талановиті!

Наполегливі!Успішні!»-2023 м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

1

Проценко О.В.

Подяка

10.

Педагогу за підготовку переможця  VІІ Всеукраїнської онлайн виставка-конкурсу «Талановиті!

Наполегливі! Успішні!»-2023 м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

1

Павлінчак Г.М.

Подяка

11.

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації «Літературна творчість/поезія» категорія «Аматори»

1

Крисовата О.В.

Диплом

І ступеня

12.

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації: «Вокальне мистецтво академічний вокал» категорія «Аматори»

1

Крисовата О.В.

Диплом

13.

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації: «Хореографічне мистецтво: сучасний танець» категорія «Аматори»

1

Крисовата О.В.

Диплом

14.

За збереження, примноження і розвиток українського національного мистецтва та участь у мистецькій виставці в рамках відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України

1

Михальська Г.Г.

Подяка Тернопільського обласного методичного центру народної творчості

Тернопіль – 2023

15.

За збереження, примноження і розвиток українського національного мистецтва та презентацію обласної мистецької виставки в рамках фестивалю «В обіймах Збаража».

1

Михальська Г.Г.

Подяка Тернопільського обласного методичного центру народної творчості

Тернопіль - 2023

 

Атестація працівників у 2022-2023 н.р. проходила за планом заходів із проведення атестації, який передбачає перевірку обраних форм проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; виявлення кількості занять гуртків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, членами атестаційної комісії, складання графіку проведення відкритих занять керівників гуртків, які атестуються, а також виховних заходів, перевірку професійної діяльності та загальної культури в педколективі, серед здобувачів освіти.

У 2022-2023 н.р. атестації підлягало 4 педагогів:

- встановлено 11 тарифний розряд керівнику гуртків  Лабайчук С.М.

- Проценко О.В. та Жмайло О.М. атестувалися на відповідність раніше встановленого 12 тарифного розряду, Стельмащук В.М - на відповідність раніше встановленого 12 тарифного розряду та підтвердження раніше присвоєного звання «Керівник гуртка-методист».

Презентували  свій досвід керівники гуртків на педраді №1 від 22.02.2023 р. у  формі творчого звіту.

Отже, підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що методична робота  у  2022-2023н.р. проводилась на  задовільному рівні.

У подальшому адміністрації закладу необхідно сприяти підвищенню  професійного рівня  педагогічних працівників через перепідготовку кадрів при Тернопільському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, активної участі у різного рівня семінарах, методичних об’єднаннях, педагогічних майстернях, майстер-класах, обміну досвідом тощо. Потрібно підвищити темпи підготовки педагогів до застосування інформаційних та інноваційних технологій  у педагогічному процесі; організації та проведення гурткових занять з використанням дистанційних технологій, підвищенню професійної освіти керівників гуртків на різних освітніх платформах, участі педагогів у міжнародних, всеукраїнських дистанційних конкурсах, тощо.

 

У 2022-2023н.р. освітній процес організовувався  за 4 напрямами:

 

 • художньо-естетичний (ляльковий театр, акторська майстерність, мистецтво нашого народу, народні ремесла України, бісероплетіння, виготовлення іграшок-сувенірів, ігротехніки,  моделювання іграшок-сувенірів, естрадної пісні, флористики та живопису, дизайн одягу).
 • туристсько-краєзнавчий(юні екскурсоводи-краєзнавці, пішохідний туризм, водний туризм);
 • еколого-натуралістичний (екологічна стилістика).
 • соціально-реабілітаційний (школа раннього розвитку «Малюк»)

 

Основним напрямком діяльності  був художньо-естетичний, відповідно до кваліфікації педагогічного складу, запиту батьків,  дітей та матеріально-технічної бази.

 


Слід відмітити, що в загальну кількість гуртків та  навчальних груп входили гуртки, які працюють на базі сільських шкіл:

 

з/п

Назва гуртка

Прізвище, імя

по батькові кер. гуртка

Напрям діяльності

К-сть

годин

К-сть груп

К-сть дітей

Школа

Туристсько-краєзнавчий

1.

 

2.

«Пішохідний туризм»

Стельмащук В.М.

 

9

 

9

1

 

1

12

 

12

Залужанська

ЗОШ І-ІІІст.

Синявська ЗОШ І-ІІ ст.

Художньо-естетичний

3.

«Флористики та живопису»

Івахів О.І.

 

6

1

12

Вижчелуб’янківська

ЗОШ І-ІІІст.

4.

«Виготовлення іграшок-сувенірів»

Івахів О.І.

 

6

1

15

Вижчелуб’янківська

 ЗОШ І-ІІІст.

5.

Моделювання та конструювання одягу

Жмайло О.І.

 

6

1

15

Іванчанська

ЗОШ І-ІІст.

6.

«Бісероплетіння»

Михальська Г.Г.

 

6

1

12

Залужанська

ЗОШ І-ІІІст.

7.

Павлінчак Г.М.

«Ігротехніків»

 

6

1

15

Нижчелуб’янківська

ЗОШ

Еколого-натуралістичний

8.

Ригайло Г.В.

«Екологічна стилістика»

 

6

1

15

Залужанська

ЗОШ І-ІІІст.

 

Всього: 7 гуртків

 

54

год

8

груп

108

учнів

 

 

У зоні особливої уваги педагогів закладу – залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, дітей - інвалідів, дітей з багатодітних родин та дітей із сімей тимчасово переміщених осіб і тих, чиї батьки є учасниками воєнних дій.

 

 

Аналіз роботи гуртків художньо-естетичного напряму

 

У 2022-2023н.р. у закладі  функціонувало 11 гуртків художньо-естетичного напрямку (  19 груп, 255 здобувачів освіти).

Освітній процес здійснювало 11 педагогів, у 9-вища освіта, 2-с/сп. З них 10-основні працівники, 1- сумісник.

Заняття проводились згідно графіка роботи гуртків.

Протягом року керівники гуртків вивчали та удосконалювали нові форми та методи організації освітнього процесу. Педагогами проводилися відкриті заняття, масові заходи, тематичні свята, благодійні програми, концерти, майстер-класи на рівні громади. Щодо аналізу якісних показників роботи гуртків даного напряму, то вони визначаються результативністю участі вихованців у різноманітних творчих конкурсах, фестивалях.

Найбільш результативними в роботі є гуртки «Бісероплетіння» (кер.  Михальська Г.Г.), «Флористики та живопису» (кер. Івахів О.І.), «Народна творчість» (кер. Стельмащук О.Я.), вихованці яких брали участь у міських, обласних, всеукраїнських конкурсах , фестивалях та є їх переможцями.

Дієвою є і робота гуртка  «Моделювання та конструювання одягу» (кер. Жмайло О.М), вихованці якого є активними учасниками та переможцями різнопланових виставок та конкурсів . 

На засіданнях методичного об’єднання художньо-естетичного напряму розглядалися та обговорювалися різноманітні теоретичні та практичні питання  з проблем позашкільної освіти.   З метою підвищення кваліфікації, обміну досвідом роботи були проведені відкриті заняття  керівниками гуртків: Стельмащук О.Я., Лабайчук С.М., Жмайло О.М. та іншими. Організаційно-масова робота у гуртках даного напряму була направлена на розвиток особистості здобувачів освіти, задоволення їх пізнавальних потреб, змістовного відпочинку, який несе в собі виховний потенціал. З метою пропаганди дитячої творчості уся проведена робота висвітлюється  на сайті закладу та на сторінці Фейсбук .         

 Рядом заходів була передбачена  робота із дітьми пільгових категорій: свято Миколая, майстер-класи, розважально-ігрові програми .

Досить часто проводились пізнавальні та святкові заходи, бесіди, спілкування в гуртках, присвячені патріотичному і національному вихованню, знаменним датам, бесіди з правових питань, питань моралі і культури.

 

Досягнення   вихованців художньо-естетичного напряму

за 2022-2023н.р.

 

№п/п

Експедиції, акції, конкурси, змагання

Хто нагороджений

Досягнення

1.

2.

3.

4.

II етап Всеукраїнського конкурсу на написання есе «Війна за СВІЙ шлях» (дитячий погляд)

Гуменна Уляна, Ванькевич Юлія, Ванькевич Софія, Дунець Христина, здобувачі освіти гуртка «Народні ремесла Украї

ни», кер. Стельмащук О. Я.

Дипломи

 

Наказ УДЦНПВКТУМ від 27.12.2022 № 103-А

5.

6.

7.

8.

9.

За перемогу в обласному етапі конкурсу на написання есе «Війна за свій шлях»(дитячий погляд)

 

Гуменна Уляна

Гуменна Уляна

Дунець Христина

Ванькевия Софія

Ванькевич Юлія,

кер. Стельмащук О.Я.

Подяка

Грамота

Грамота

Грамота

Грамота

Департаменту освіти і науки

Тернопільської обласної військової адміністрації

Тернопільський ОКЦТКСЕУМ

Наказ №133 від 29.11.2022 року

10.

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до Дня захисників і захисниць України «Перемога»

Клебан Софію

Диплом

Переможця ІІ місце

Диплом від 14.10.2022

м. Київ

Освітній портал "Алаба"

11.

Всеукраїнський конкурс дитячої творчості до Дня захисників і захисниць України «Перемога»

Гуменну Уляну, вихованку гуртка «Народна творчість України», кер. Стельмащук О.Я.

Диплом

Переможця І місце

Диплом від 14.10.2022

м. Київ

Освітній портал "Алаба"

12.

Міський етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет» у номінації Новорічна композиція «Різдвяна казка за напрямом «Стилізована ялинка»

Карпенюк Марко,

здобувач освіти гуртка «Екологічна стилістика», кер. Ригайло Г.В.

Грамота

за зайняте І місце

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради

Наказ №169-од від 12.12.2022р.

13

Міський етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет», у номінації «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика»

Колектив гуртка «Флористика та живопис», кер. Івахів О.І.

Грамота

за зайняте ІІ місце

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради

Наказ №169-од від 12.12.2022р.

14

Міський етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет», у номінації «Дідух»

Гуменну Уляну,

  вихованку гуртка «Народна творчість України», кер. Стельмащук О.Я.

Грамота

за зайняте ІІ місце

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради

Наказ №169-од від 12.12.2022р.

15

Фольклорно-етнографічний фестиваль «Від Різдва до Водохреща»

в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»

Яну Кошик, вихованку гуртка «Екологічна стилістика», кер. Ригайло Г.В.

Диплом

ІІ ступеня

Київ, 20 січня 2023 року

16

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!»

(Номінація «Репортажний портрет»)

Крисовату Христину, вихованка гуртка «Ігротехніків», кер. Крисовата О.В.

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

              Тернопіль 2022

17

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!»

(Номінація «Репортажний портрет»)

Нікіфорову Вероніку

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

              Тернопіль 2022

18

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» (Номінація «Пам’ятки архітектури»)

Ванькевич Юлію, вихованку гуртка «Народна творчість України», кер. Стельмащук О.Я.

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

Тернопіль 2022

19

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» (Номінація «Пейзаж»)

Гуменну Уляну,  вихованку гуртка «Народна творчість України», кер. Стельмащук О.Я.

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

Тернопіль 2022

20

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!» (Номінація «Жанрове фото»)

Нікіфорову Вероніку

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

Тернопіль 2022

21

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя країна – Україно!»

Дунець Христину, вихованку гуртка «Народна творчість України», кер. Стельмащук О.Я

Грамота

Тернопільського ОЦЕНТУМ

за ІІІ місце

Наказ від 28.12.2022 № 105

Тернопіль 2022

22

Всеукраїнська доброчинна акція на підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову»

Софія Івахів, здобувачка освіти гуртка «Флористика та живопис» (кер. Івахів О.І.)

Диплом

переможця

МОН України,

Українського ДЦНПВКТУМ

м. Київ, 2022 рік

23

Учасниці обласного етапу Всеукраїнська доброчинна акція на підтримку наших Героїв на передовій «Новорічна листівка на передову»

Софія Івахів, здобувачка освіти гуртка «Флористика та живопис» (кер. Івахів О.І.)

Диплом

Тернопільського ОКЦТКСЕУМ

Наказ №138 від 09.12.2022року

24

Всеукраїнський творчий конкурс до Дня святого Миколая, номінація-декоративно-ужиткове мистецтво.

Гумен Вероніка, вихованка гуртка «Бісероплетіння», кер. Проценко О.В.

Диплом

за зайняте ІІІ місце

2022, грудень

Голова Громадської Організації “Інвестресурс

Д. Пляченко

 

25

Всеукраїнський творчий конкурс до Дня святого Миколая, номінація-декоративно-ужиткове мистецтво.

Федяк Ольга, вихованка гуртка «Бісероплетіння», кер. Проценко О.В.

Диплом

за зайняте І місце

2022, грудень

Голова Громадської Організації “Інвестресурс

Д. Пляченко

 

26

VІІ Всеукраїнська онлайн виставка-конкурс «Талановиті!Наполегливі!Успішні!»-2023

Москалюк Марія-Русанна Володимирівна вихованка гуртка «Дизайн одягу»,

кер. Павлінчак Г.М.

Грамота

переможцю

 

м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

27

VІІ Всеукраїнська онлайн виставка-конкурс «Талановиті!Наполегливі!Успішні!»-2023

Гуменна Уляна, здобувач освіти гуртка „Народні ремесла Украї

ни», кер. Стельмащук О. Я.

Грамота

переможцю

м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

28

VІІ Всеукраїнська онлайн виставка-конкурс «Талановиті!Наполегливі!Успішні!»-2023

Островська Софія, здобувач освіти гуртка «Бісероплетіння», кер. Проценко О.В.

Грамота

переможцю

 

м.Київ, (01.02.-15.03.2023р.)

29

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво та художні ремесла» категорія «Аматори»

Будник Анастасія, вихованка гуртка «Дизайн одягу»,

кер. Павлінчак Г.М.

Диплом

І місце

30

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації «Літературна творчість/поезія» категорія «Аматори»

Тихонюк Ангеліна, вихованка гуртка «Акторська майстерність», кер. Лиса Н.В.

Диплом

ІІ місце

31.

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації «Вокальне мистецтво/патріотична українська пісня»

Ригайло Роман, вихованець гуртка «Естрадна пісня», кер. Качечка М.І.

Диплом

ІІІ місце

32.

ІІ Всеукраїнський відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» в номінації «Художнє слово» категорія «Аматори»

Тихонюк Ангеліна, вихованка гуртка «Акторська майстерність», кер. Лиса Н.В.

 

 

 

 

Сич Софія, вихованка гуртка «Акторська майстерність», кер. Лиса Н.В.

Диплом

 

 

 

 

 

 

                    Диплом

 

 

Аналіз роботи гуртків туристсько-краєзнавчого напряму

 

Діяльність гуртків туристсько-краєзнавчого напряму  у 2022-2023 н.р. була спрямована на вивчення історії рідного краю та довкілля, формування у дітей та молоді почуття патріотизму, оволодіння практичними навиками й уміннями з туризму і краєзнавства, пропаганди здорового способу життя та змістовного дозвілля.

Протягом навчального року функціонувало 3 гуртки туристсько-краєзнавчого напрямку (4 групи, 51 здобувач освіти). Педагогічний процес здійснювало троє педагогів : Стельмащук В.М.,Проценко О.В., Сиримула С.О. З них у 2-вища освіта (основні працівники), 1-незакінчена вища (сумісник).

        Процес навчання і виховання здійснювався як шляхом теоретичних занять, так і під час туристичних походів, змагань,  навчальних екскурсій по рідному місту .

 


Аналіз роботи гуртків еколого-натуралістичний напряму

З метою формування у дітей та учнівської молоді ціннісного ставлення до природи, активного залучення до природоохоронної діяльності, виховання екологічної культури при Збаразькому БДЮТ працював 1 гурток еколого-натуралістичного напряму «Екологічна стилістика»; педагогічний процес здійснювала педагог-сумісник  Ригайло Г.В.

Гурткові заняття здійснювались  за програмою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України.

Аналізуючи систему формування ціннісного ставлення до природи, слід зазначити, що в закладі використовуються різноманітні форми екологічної освіти і виховання учнів. Найбільш поширеними є:

 • бесіди,  інформаційно-пізнавальні години;
 • пізнавальні екскурсії, походи, пошукові експедиції;
 • конкурси малюнків, виробів, творів на екологічну тематику;
 • екологічні акції.

Вихованці даних гуртків є учасниками екологічних акцій  «За чисті джерела» та конкурсу  «Замість ялинки-зимовий букет».

Звіти про результати роботи гуртків   еколого-натуралістичного  напрямку публікуються на сайті закладу та  в групі Facebook .

 

Досягнення   вихованців еколого-натуралістичного напряму

за 2022-2023н.р.

№з/п

Експедиції, акції, конкурси, змагання

Хто нагороджений

Досягнення

1.

Міський етап виставки-конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет» у номінації Новорічна композиція «Різдвяна казка за напрямом «Стилізована ялинка»

Карпенюк Марко,

здобувач освіти гуртка «Екологічна стилістика», кер. Ригайло Г.В.

Грамота

за зайняте І місце

Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради

Наказ №169-од від 12.12.2022р.

2.

Фольклорно-етнографічний фестиваль «Від Різдва до Водохреща»

в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»

Яну Кошик, вихованку гуртка «Екологічна стилістика», кер. Ригайло Г.В.

Диплом

ІІ ступеня

Київ, 20 січня 2023 року

 

Аналіз роботи гуртка соціально-реабілітаційного напряму

 

З метою забезпечення реалізації індивідуального потенціалу дитини в процесі пізнавального, фізичного, мовленнєвого, соціально-морального, емоційно-ціннісного, художньо-естетичного та креативного розвитку дітей при Збаразькому БДЮТ працював 1 гурток соціально-реабілітаційного напряму «Школа раннього розвитку «Малюк»»; педагогічний процес здійснювала педагог Лабайчук С.М.

На першому році навчання діти оволоділи змістом 4 програм («Вчимося граючись», «До здоров’я кроком руш»,  «Музичні сходинки», «Країна чарівного мистецтва»).

 

Діяльність органів учнівського самоврядування

 

Діяльність лідерів учнівського самоврядування спрямована на:

 • Розвиток патріотизму та  національної самосвідомості гуртківців,
 • Розвиток правосвідомості,
 • Розвиток політичної культури,
 • Дбайливе ставлення до природи,
 • Формування моральності особистості,
 • Формування етичної культури поведінки особистості,
 • Розвиток мотивації до праці.

Будинок творчості виступає координатором діяльності органів учнівського самоврядування, які входять до учнівської ради клубу «Лідер» загальноосвітніх шкіл міста Збаража. Адміністрація та педагоги закладу використовують можливості самоврядування  як практичної школи демократії, соціалізації особистості, для об’єднання гуртківців, їх творчого пошуку, виявлення ініціативи, формування в учнів активної життєвої позиції.

Куратором є  Крисовата О.В.- культорганізатор  закладу.

 

Заходи, організовані лідерами учнівського самоврядування

 

Проводилась робота щодо впровадження в освітній процес основних засад УХВЛ, реалізовуються обласні проекти «З Україною в серці!», «Знай наших».

Участь у різноманітних заходах патріотичного спрямування:  

 • Уроки мужності пам’яті героїв Небесної сотні;
 • Флешмоб до Дня Гідності та свободи;
 • Хвилина пам’яті жертв Голодомору 1932-1933рр.;
 • Флешмоб до Дня Соборності України;
 • Година мужності, присвячена пам’яті Героїв Євромайдану;
 • Тиха акція «Ангели пам’яті», присвячена Героям Небесної Сотні;
 • Участь лідерів учнівського самоврядування у благодійних проєктах , акціях, ярмарках тощо.

 

Освітній процес у закладі будувався на основі Міністерських програм та програм, затверджених управлінням освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради з урахуванням потреб вихованців, суспільних запитів, вікових особливостей дітей у відповідності до інструктивно-методичних вказівок та погоджених на засіданні педагогічної ради.  Для підвищення рівня освітнього процесу в закладі було проведено цілий ряд заходів:

 • проаналізовано рівень ефективності кожного гуртка і потребу у його збереженні;
 • робочі гурткові кімнати поповнювалися новими зразками, виробами, схемами, роздатковим матеріалом;
 • регулярно проводилися засідання методичних об'єднань, де розглядалися теоретичні і практичні питання роботи із здобувачами освіти;
 • спільно із службою у справах дітей Збаразької міської ради, управлінням освіти, молоді та спорту  Збаразької міської ради проводилися благодійні заходи для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених та соціально неспроможних сімей громади під час святкування Різдва, Дня святого Миколая, Міжнародного дня захисту дітей;
 • робота МК БДЮТ будувалася в тісному взаємозв’язку із освітніми, культурними та громадськими організаціями різних рівнів;

-надавалася методична  і практична допомога працівникам освітніх установ по організації змістовного дозвілля та організації виховної роботи в закладах освіти.

 

Завдання на 2023-2024 навчальний рік

 

У 2023-2024 н.р. педагогічний колектив  продовжить роботу над четвертим   етапом навчально – методичної проблеми  «Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти».

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових освітніх актів у 2023 – 2024 навчальному році необхідно:

 • створити безпечні умови у закладі і бути готовим  до можливих змін як епідемічної ситуації так і воєнного стану впродовж навчального року;
 • спланувати роботу закладу за напрямами ;
 • педагогічним працівникам дбати про збереження дитячого контингенту протягом усіх років навчання, передбачених програмою та зменшення плинності у навчальних групах;
 • кожному керівнику дитячого колективу продумати систему набору дітей в навчальні групи, що сприятиме максимальному освоєнню повного курсу навчальних програм та планів;
 • активізувати роботу з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою;
 • залучати до гурткової роботи дітей пільгових категорій та дітей старшої вікової категорії;
 • кожному педагогічному працівнику дбати про впровадження в освітній процес новітніх досягнень педагогічної науки;
 • керівникам гуртків ретельно вивчати запити здобувачів освіти, вносячи відповідно до них корективи в навчальні програми та плани, дбати про змістовне наповнення кожного гуртка;
 • кожному педагогічному працівнику продовжити роботу по накопиченню навчально-методичних матеріалів ;
 • забезпечити публікацію власних методичних розробок в профільних періодичних виданнях;
 • приділяти значну увагу підвищенню професійного рівня педагогічних працівників закладу шляхом самоосвіти, роботи над індивідуальними проблемами, участі в роботі  методичних об'єднань та курсової перепідготовки;
 • у питанні формування здорової та повноцінної особистості працювати у тісному взаємозв’язку з освітніми, медичними, культурними, громадськими і державними установами;
 • сприяти розвитку творчої особистості та формуванні її соціального досвіду;
 • посилення патріотичного характеру навчання та виховання підростаючого покоління;
 • формувати повагу до народних звичаїв та національних цінностей українського народу;
 • налагодження взаємодії з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики конфліктів та інших негативних проявів серед гуртківців;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • зосередити увагу на питаннях превентивного виховання, які передбачають впровадження  системи підготовчих та профілактичних дій педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку;
 • пошук здібних обдарувань та їх підтримка;
 • впровадження в практику роботи закладу нових сучасних форм гурткової роботи ;
 • вміле планування роботи з дітьми, що відповідало б запитам, віковим особливостям дітей та потребі часу;
 • концентрації уваги на питаннях модернізації змісту позашкільної освіти, запровадженні інноваційних форм і методів роботи, спрямованих на забезпечення конкурентоздатності в освітньому просторі області та міста Збаража.

З метою створення позитивного іміджу закладу в новому навчальному році необхідно:

 • сприяти залученню керівників гуртків до інноваційної  та  видавничої діяльності;
 • матеріально-технічна база навчального закладу потребує поновлення та удосконалення: необхідна заміна застарілих комп’ютерів та облаштування навчальних кабінетів комп’ютерною технікою; конче необхідна наявність ноутбуків для підвищення професійної компетентності педагогів, вдосконалення освітнього процесу та можливості вільного доступу до інтернету всіх бажаючих під час дистанційного навчання»;
 • зміцнення матеріальної бази;
 • продовження співпраці з громадськими організаціями .

 

2. Освітнє середовище закладу позашкільної освіти в 2023-2024 н.р.

 

Освітній процес визначається як специфічний, багатогранний, цілісний і системно упорядкований, педагогічно спрямований з взаємопов’язаними методиками і технологіями.

Головне у роботі закладу – виховання свідомого громадянина України, життєво компетентного, здатного до самовизначення, самовдосконалення, конкурентноспроможного – це навчити вихованців пізнавати (вчитися самому), навчитися діяти, навчитися жити разом.

Пріоритетними напрямками розвитку позашкільної освіти на 2023-2024 навчальний  рік  є:

 

 • діяльність педагогічного колективу щодо реалізації педагогічної проблеми;
 • забезпечення спрямованості освітнього процесу на розвиток компетентностей здобувачів освіти, розвиток уміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі; 
 • впровадження інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • розширення мережі гуртків для задоволення потреб учнівської молоді в отриманні позашкільної  освіти;
 • удосконалення системи роботи з обдарованими вихованцями;
 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного заняття;
 • дотримання академічної доброчесності та забезпечення її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

2.1.Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

 

з/п

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Складання та затвердження режиму роботи закладу в складних умовах (правового режиму воєнного стану)

До 15.09.

Адміністрація закладу

 

2

Організація освітнього процесу в складних умовах (правового режиму

воєнного стану) вибір формату навчання

До 15.09.

Адміністрація закладу

 

3

Організація та проведення заходів щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, евакуації

До 15.09.

Адміністрація закладу

 

4

Проведення санітарно-просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу щодо профілактики інфекційних захворювань, захворювання на грип, гострі респіраторні захворювання, надання домедичної допомоги тощо

Постійно

Керівники гуртків

 

5.

Проведення підготовки до нового 2023-2024 н.р.: опрацювання періодики, інструктивно-методичних матеріалів.

вересень                  

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

 

6.

Консультування педагогів з питань організації освітнього процесу: програмування, вимоги до ведення журналів гурткової роботи, конспектування занять, методика проведення гурткових занять, нестандарт. форми гурткових занять

вересень

Заступник директора з НВР

 

7.

Комплектація навчальних груп гуртків МК БДЮТ відповідно напрямку роботи, класифікації, рівня навчання, організація освітнього процесу

До 15.09.

Заступник директора з НВР, керівники гуртків

 

8.

Підготовка і проведення засідань м/о

згідно плану           

Керівники м/о, заступник директора з НВР

 

9.

Розроблення графіку індивідуальних і колективних форм навчально-методичної роботи

вересень                 

Заступник директора з НВР

 

10.

Відвідування гурткових занять з метою аналізу та надання методичної допомоги.

протягом року

директор, заступник директора з НВР

 

11.

Підготовка й проведення масових заходів з дітьми.

згідно плану

заступник директора з НВР, культорганізатор

 

12.

Проведення виставки-огляду „З досвіду роботи керівника гуртка”

2 рази на рік

заступник директора з НВР, педагоги закладу

 

13.

Провести семінар - практикум для молодих педагогів

ІІ семестр

заступник директора з НВР

 

14.

Випуск методичного бюлетеня

2 рази на рік

члени творчої групи

 

15.

Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів

Згідно графіка

Заступник директора з НВР, педагоги закладу

 

             

 

2.2. Охорона здоров'я та життя дітей. Охорона праці у закладі

позашкільної освіти

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про ви-конання

1.

Ознайомлення трудового колективу з правилами внутрішнього розпорядку.

До 10.09.23.

Директор

 
 

Призначення відповідальних за стан охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки в кабінетах та приміщеннях.

До 01.09.23.

Директор

 
 

Видання наказу про організацію роботи з пожежної безпеки, охорони праці.

Вересень

Директор

 

4.

Перевірка довідок про стан здоров’я дітей, які навчаються в туристичних гуртках .

Вересень

Заступник директора з НВР

 

5.

Своєчасне заповнення журналів реєстрації інструктажів.

Впродовж року

Відповідальна особа

 

6.

Систематичне проведення інструктажів для гуртківців:

 • вступних;
 • повторних;
 • позапланових, цільових та інших (згідно з нормативними документами з охорони праці).

Впродовж року

Керівники гуртків

 
 

Систематичне проведення інструктажів для педагогічних працівників:

 • вступних; 
 • первинних; 
 • повторних;
 • позапланових, цільових та інших (згідно з нормативними документами з охорони праці).

Впродовж року

Стельмащук В.М.

 
 

Систематичне проведення інструктажів для допоміжного і обслуговуючого персоналу:

 • вступних; 
 • повторних;
 • первинних;
 • позапланових, цільових та інших (згідно з нормативними документами з охорони праці).

Впродовж року

СтельмащукВ.М.

 

9.

Приведення у відповідність до норми освітлення в кабінетах.

У разі потреби

Керівники гуртків

 

10.

Здійснення підготовки кабінетів до роботи у зимовий період.

Жовтень-листопад

Керівники гуртків

 

11.

Організація навчання працівників закладу з пожежної безпеки.

Впродовж року

Стельмащук В.М.

 

12.

Проведення роботи щодо ефективного й  економного споживання енергоносіїв, збереження наявних матеріальних цінностей

Впродовж року

Заступник директора з НВР

 

Проведення циклу бесід з вихованцями з безпеки життєдіяльності:

1.

Безпечна дорога.

Вересень

Керівники гуртків

 

2.

Безпека праці: дотримання розпорядку і правил поведінки у гуртку та приміщенні.

Вересень

Керівники гуртків

 

3.

Правила поведінки під час практичної роботи у гуртку.

Вересень

Керівники гуртків

 

4.

Правила поведінки під час проведення екскурсій та виїздів.

Жовтень –

грудень

Керівники гуртків

 

5.

Пожежна безпека.

Жовтень –грудень

Керівники гуртків

 

6.

Правила поведінки під час проведення масових заходів.

Перед проведенням заходу

Керівники гуртків

 

7.

Правила поведінки під час участі в масових заходах з виїздом.

Перед проведенням заходу

Керівники гуртків

 

8.

Запобігання дитячого травматизму від вибухово-небезпечних предметів.

Березень

Керівники гуртків

 

9.

Контроль за організацією бесід з усіх видів дитячого травматизму на час проведення екскурсій та у період канікул.

Впродовж року

Заступник директора з НВР

 

10.

Складання графіку відпусток на 2024 рік

Січень

Заступник директора з НВР

 

11.

Перевірка навиків евакуації вихованців закладу при надзвичайних ситуаціях.

1 раз

у семестр

Заступник директора з НВР

 

12.

Оновлення інформаційних куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності у кабінетах та у закладі 

До 15.09.23р.

Заступник директора з НВР

Стельмащук В.М.

 

13.

Перевірка медичних книжок щодо проходження працівниками закладу щорічного медичного огляд.

До 15.09.23р.

Заступник директора з НВР

 

14.

Забезпечення організації безпечного проведення Різдвяних свят і зимових канікул

грудень-січень

Адміністрація закладу

 

15.

Ознайомлення працівників закладу з порядком оповіщення про повітряну тривогу

До 10.09.23р.

Адміністрація закладу

 

 

2.3. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

 

Заходи щодо запобігання будь-яких проявів дискримінації, булінгу, профілактики злочинності серед здобувачів освіти 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

При-мітка

Довести до відома працівників закладу: 

1. Правила поведінки, права та обов’язки вихованців  МК БДЮТ.

2. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

3. Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу (цькування) у закладі .

вересень 

Адміністрація закладу

 

Залучати  педагогічних працівників до підвищення кваліфікації з питань профілактики булінгу (цькування) у позашкільному закладі

Упродовж року 

Заступник директора з НВР

 

Довести до відома здобувачів освіти  та їх батьків правила поведінки, права та обов’язки вихованців закладу

вересень 

Керівники гуртків

 

Забезпечити на веб-сайті закладу  відкритий доступ до такої інформації та документів:

1. Правила поведінки, права та обов’язки вихованців  закладу.

2. План заходів   щодо запобігання та протидії булінгу (цькування) на 2023/2024 навчальний рік.

Упродовж року 

Адміністрація закладу

 

Круглий стіл для педколективу «Безпечний освітній заклад. Маски булінгу»

жовтень 

Заступник директора з НВР

Завідуюча худ.-естетичного відділу

 

Година спілкування «Кібербулінг як проблема порушення прав людини»

листопад 

Керівники гуртків

 

Організації зустрічі з представниками правоохоронних органів, соціальних служб, іншими фахівцями з запитань запобігання та протидії булінгу.

листопад 

Адміністрація закладу, керівни-ки гуртків

 

 

2.4.  Інклюзивна освіта

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

Дата проведення

Відмітка

про виконання

1.

У разі наявності учнів з особливими освітніми потребами:

 

 

 

 

- розробити та затвердити

індивідуальні навчальні плани,

Гнатюк В.В.

кер.гуртків

за потребою

 

- забезпечити інформаційно- методичний супровід учнів,

кер.гуртків

протягом року

 

- підтримувати тісний зв’язок з батьками дітей,

кер.гуртків

постійно

 

- враховувати присутність дітей при проведенні масових заходів.

Крисовата О.В. кер.гуртків

протягом року

2

Активно співпрацювати з

інклюзивно-ресурсним центром.

Гнатюк В.В.

за потребою

 

 

3. Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу

 

У 2023-2024 навчальному році методична робота Будинку дитячої та юнацької творчості буде спрямована на вирішення таких навчально-методичних завдань:

 •  робота над 4-им етапом навчально – методичної  проблеми  «Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти»;
 • впровадження новітніх освітніх технологій навчання в роботу позашкільного закладу;
 • підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з метою формування педагога з високим рівнем професіоналізму, методичної і загальної культури, інноваційним творчим стилем мислення.

 

з/п

Заплановані заходи

Термін

Відповідальні

При-мітка

 1.  

Розподілити педагогічне навантаження

До 01.09.23р.

Директор,

тарифікаційна комісія

 

 

 1.  

Спланувати основні організаційні форми роботи педагогічного колективу (педради,  наради при директору)

До 15.09.23р.

Директор, заступник директора з НВР, творча група

 

 1.  

Розпочати роботу над 3 етапом навчально-методичної  проблеми

Вересень

Адміністрація закладу

творча група

 

4.

Організувати роботу МО, призначити керівників, скласти плани роботи на рік

До 01.10.2023р.

Заступник директора з НВР

Голови МО

 

5.

Організувати роботу творчої групи

До 01.10.2023р.

Крисовата О.В.

 

6.

Забезпечити працівників закладу щорічними відпустками, відповідно до чинного законодавства

 

За графіком

Адміністрація

 

7.

Проведення методичних днів для керівників гуртків позашкільних закладів та керівників гуртків загальноосвітніх шкіл:

- туристсько–краєзнавчого напряму;

-еколого натуралістичного;

- художньо–естетичного ;

- школа раннього розвитку «Малюк»

 

 

 

Січень

 

 

Березень

 

 

Заступник директора з НВР

 

 

8.

Скласти та здати звіт позашкільного навчального закладу (форма 1-ПЗ)

до 09. 01.2024р.

Заступник директора з НВР

 

 

9.

Планування роботи керівника гуртка. Робота з навчальними  програмами. Вимоги до ведення документації. Закріплення наставників.

Серпень-вересень

Директор

Заступник директора з НВР

 

10.

Підготувати та провести планову атестацію педагогічних кадрів

Протягом року

Директор, члени атест. комісії

 

12.

Заслухати на засіданні педагогічної ради творчий звіт керівників гуртків, які атестуються: Павлінчак Г.М., Михальська Г.Г.

Лютий

Заступник директора з НВР,

Керівники м/о

 

13.

Організувати проходження курсової перепідготовки керівників  гуртків: Лисої Н.В., Проценко О.В.

 

Жовтень-листопад

Заступник директора з НВР

 

14.

Забезпечити виконання плану курсової перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно з наказом по закладу

Директор

 

15.

Забезпечити систематичне ознайомлення педпрацівників закладу з листами, змінами й доповненнями до діючих документів, методичними рекомендаціями, отриманих з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Українського державного центру позашкільної роботи, обласного управління освіти і науки, вивчення та виконання їх вимог.

Протягом року

Адміністрація закладу

 

16.

Забезпечити взаємовідвідування керівниками гуртків занять і виховних заходів з метою обміну досвідом та удосконалення навчально – виховного процесу

Протягом року

Заступник директора з НВР

Керівники м/о

 

17.

Сприяти участі педагогічних працівників закладу у конкурсах педагогічної майстерності «Джерело творчості», «Конкурс рукописів навчальної літератури» та інших.

Протягом року

Адміністрація закладу

 

 

 • З метою підвищення кваліфікаційного рівня та зросту професійної майстерності педагогічних працівників визначити постійний консультативний день для індивідуальної методичної роботи: вівторок з 11 до 12 години.
 •  Для обміну досвідом роботи серед працівників організувати проведення відкритих занять за графіком.
 • Продовжити надання методичної допомоги працівникам освітніх установ   у питаннях організації виховного процесу, змістовного дозвілля з дітьми різних вікових категорій та соціального досвіду.
 • Надавати методично-консультативну допомогу дитячим, юнацьким організаціям та об’єднанням.
 • Організовувати майстер-класи у дитячому таборі «Сокіл» та  надавати методичну  допомогу в оздоровленні дітей пришкільних таборів  громади .

 

3.1. Підвищення професійного рівня й педагогічної

майстерності працівників

 

Семінари

№з/п

Назва заходу

Терміни викона-ння

Відповідальні

Виконавці

При-мітка

1

Підвищення професійної компетентності педагога як необхідна умова ефективності освітнього процесу

Грудень

Заступник директора

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

2

 Толерантність-основа сучасного світу.

Лютий

Заступник директора

Заступник директора,

керівники гуртків

 

Круглі столи

1

Педагогічна творчість керівника гуртка-шлях до формування творчої особистості педагога.

Січень

Директор

Заступник дирек-тора, завідувач ху-дожньо-естетич-ного відділу

 

2

Агресія, як біч сьогодення. Проблема насильства в сім’ї.

Квітень

Директор

Заступник директора

Культорганізатор

 

Майстер-класи

1

Ангели-обереги

Грудень-

січень

Заступник директора

Зав. худ.-естет. відділу,

керівники гуртків

 

2

Великоднє яєчко в стилі декупаж

Березень

квітень

Заступник директора

Зав. худ.-естет. відділу,

керівники гуртків

 

 

3.2.Тематика засідань  методичних об’єднань, творчої  групи

 

Тематика засідань методичного об’єднання  керівників гуртків художньо-естетичного напряму

 

з/п

Тематика засідань методичного об’єднання гуртків

Дата

виконання

Доповідач

Вико-нання

1.1.

Вибори секретаря м/о

Жовтень

Михальська  Г.Г.

 

1.2.

Обговорення плану роботи МО на 2023-2024н.р.

 

Михальська  Г.Г.

 

1.3.

Методична скарбничка «Рекомендації МОН щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2023/2024 навчальному році».

 

Гнатюк В.В

 

1.4.

Безпечне освітнє середовище в умовах воєнного стану.

 

СтельмащукВ.М.

 

2.1.

Тема: «Пошук нових дизайнерських рішень та ідей для новорічних і різдвяних святкових подарунків»

грудень

Гнатюк В.В.

Михальська Г.Г.

Івахів О.І.

 

2.2.

Різдвяний віночок. Майстер-клас.

 

Павлінчак Г.М.

Михальська Г.Г.

 

2.3.

Звіти керівників гуртків, які атестуються, про результати роботи над проблемною темою.

 

Павлінчак Г.М.

Михальська Г.Г.

 

3.1.

 Круглий стіл «Сучасні техніки декоративно-прикладного мистецтва»

березень

Керівник М/О

Керівники гуртків

 

3.2.

«Трендові обереги «Пес Патрон» і «Бойовий гусь» як символи волонтерського руху» Майстер-клас.

 

Стельмащук О.Я.

Проценко О.В.

Івахів О.І.

 

3.3.

Діагностичне анкетування з метою повного відображення потреб кожного педагога в удосконаленні педагогічної майстерності

 

Керівник М/О

Керівники гуртків

 

4.1.

Аналіз участі в міських, обласних виставках, конкурсах, фестивалях

травень

Керівник М/О

Керівники гуртків

 

4.2.

Панорама ідей. Складання перспек-тивного плану роботи  методичного об’єднання на 2024-2025 н.р.

 

Керівник М/О

 

 

4.3.

Банк педагогічних ідей. 

 

Керівник М/О

Керівники гуртків

 

 

Тематика засідань методичного об’єднання  керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму

 

з/п

Тематика засідань методичного об’єднання

Дата

виконання

Доповідач

Вико-

нання

1.1.

Вибори секретаря м/о

жовтень

Стельмащук В.М.

 

1.2.

Методична скарбничка «Рекомендації МОН щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2023/2024 навчальному році».

 

Гнатюк В.В Стельмащук В.М.

 

1.3.

Професійна готовність керівників гуртків щодо організації навчально-виховного процесу : наявність планів роботи, спорядження, правил техніки безпеки (круглий стіл).

 

Стельмащук В.М.

 

Члени м/о

 

 

2.1.

Тема: «Виховання гуртківців у національних традиціях на заняттях туристсько-краєзнавчого направлення».

Грудень

Стельмащук В.М

Члени м/о

 

 

2.2

Обмін досвідом «Використання інтерак-тивних форм і методів на заняттях гуртків».

 

Стельмащук В.М.

 

3.1.

Методика організації походів вихідного дня та навчально-тренувальних походів.

- підготовчий період (вибір маршруту, похідного завдання, склад групи,

підготовка план-графіку руху, перелік похідних обов’язків та їх розподіл,

- проведення походу (організація руху, правила побудови біваку,

забезпечення безпеки в поході, контрольно-рятувальні вимоги до

туристичної групи).

Березень

Стельмащук В.М.

Проценко О.В.

Сиримула С.О.

 

3.2.

Майстер-клас з краєзнавства для керівнків гуртків туристсько-краєзнавчого напряму «Зі скриньки творчої майстерні педагога»

 

 Стельмащук В.М

 

4.1.

 Аналіз участі в міських обласних, Всеукраїнських змаганнях, конкурсах

Травень

Стельмащук В.М.

Члени м/о

 

4.2.

Презентація педагогічного досвіду керівників гуртків по навчально-методичній проблемі закладу.

 

Стельмащук В.Я.

Члени м/о

 

4.3.

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2023-2024 н. р.

 

Стельмащук В.Я.

 

 

План засідань творчої групи керівників гуртків

 

з/п

Тематика засідань творчої групи

Дата

викона-ння

Доповідач

Вико-

нання

1.1.

Основні завдання роботи педагогічного колективу на 4 етапі реалізації навчально-методичної проблеми «Творча діяльність педагогічного колективу в умовах гуманізації позашкільної освіти»  

Вересень

Керівник творчої групи

 

1.2.

Забезпечення збереження психічного та фізичного здоров’я здобувачів освіти в умовах війни.

 

Керівник творчої групи

Члени творчої групи

 

2.1.

Створення якісного освітнього середовища як запорука ситуації успіху у гуртку. Майстер-клас як форма методичної роботи творчого керівника гуртка.

Грудень

Керівник та члени творчої групи

 

2.2.

Майстер-клас

«Жовто-блакитне янголятко перемоги» на згадку про загиблих під час Революції Гідності

 

Члени творчої групи

 

2.3.

Підготовка виступів та вироблення пропозицій на педраду з питання «Академічна доброчесність як важливий фактор якості освітньої діяльності: інструменти та процедури»

 

Члени творчої групи

 

3.1.

Обмін досвідом: популяризація кращих авторсь-ких розробок            дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу

Березень

Члени творчої групи

 

3.2.

Випуск методичного бюлетеня з досвіду роботи над проблемою.

 

Члени творчої групи

 

4.1.

Виставка «Перлини педагогічної майстерності».

 

Керівник творчої групи

Члени творчої групи

 

4.2.

Результати діяльності педагогічного колективу на четвертому (практичному) етапі роботи над методичною проблемою. Анкетування, діагностика проблем, які виникли у ході роботи.

Травень

Члени творчої групи

 

 


 

 1. Управлінські процеси

 

4.1.Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Проведення самооцінювання за напрямом «Діяльність педагогічних працівників», «Система оцінювання здобувачів освіти»:

Створення робочої групи, видання наказу

Онлайн-опитування учасників освітнього процесу

Спостереження за навчальними заняттями

Вивчення документації .

Узагальнення даних.

 Підготовка довідки.

 Проведення педради .

Написання наказу за підсумками.

 

 

 

вересень

жовтень

пр.року

пр.року

травень

 травень

травень

травень

Адміністрація закладу

 

4.2. Тематика засідань педагогічної ради:

 

№з/п

Тематика засідань педагогічної ради

Дата

виконання

Доповідач

Викона

ння

1.1.

 

1.2.

 

 

 

 

 

1.3.

 

 

1.4.

 

 

 

 

1.5.

 

1.6.

 

 

1.7.

 

1.8.

 

1.9.

Про вибори секретаря педагогічної ради.

Про підсумки роботи  закладу освіти  в 2022-2023 н. р. та завдання в умовах правового режиму воєнного стану: виклики та реагування. Стан готовності закладу до організованого початку навчального 2023-2024н.р.

Про погодження освітньої програми, річного плану роботи, робочого плану закладу на 2023-2024н.р.

Про організацію навчання та перевірку знань, проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності в позашкільному  навчальному закладі на  2023-2024 навчальний рік.

Про  роботу педагогів закладу над вирішенням навчально-методичної проблеми (4 етап).

Про оцінювання якості освітньої діяльності за напрямами: управлінські процеси у 2023-2024 н.р.

Про затвердження тарифікаційного списку працівників закладу .

Про схвалення навчальних програм

педагогічних працівників.

Про схвалення виховного плану роботи закладу.

Вересень

Директор

 

Директор

 

 

 

 

 

Директор

 

 

 

Заступник директора

 

 

Директор

 

 

Заступник директора

 

Директор

Заступник директора

 

2.1.

 

2.2.

 

 

2.3.

 

 

2.4.

 Про стан  виконання рішень попередньої педради.

Академічна доброчесність як важливий фактор якості освітньої діяльності: інструменти та процедури.

Про вивчення стану освітнього процесу у гуртках соціально-реабілітаційного напряму.

Творчі звіти керівників гуртків, які атестуються .

Лютий

 

Директор

 

 

Заступник директора

 

Заступник директора

Керівники

гуртків

 

3.1.

 

3.2.

 

 

 

3.3.

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

 

 

3.5.

 

 

3.6.

 

3.7.

 

3.8.

 

 Про стан виконання рішень попередньої педради.

Про забезпечення мобільності вчителя і здобувача освіти шляхом формування інформаційних та комунікативних технологій

Про формування суспільних цінностей і чіткої громадянської позиції у здобувачів освіти в процесі їх навчання, виховання та розвитку.

Компетентнісний підхід до освітнього процесу як вимога сучасності. Оцінка ефективності реалізації проблеми формування готовності сучасного педагога до впровадження особистісно орієнтованих технологій у педагогічній практиці.

Про діяльність педагогічного колективу щодо плану реалізації ІV етапу роботи над на методично. проблемою закладу.

Звіт за результатами самооцінювання якості освітньої діяльності.

  Про нагородження вихованців МК БДЮТ .

Про організацію літнього відпочинку.

Травень

Директор

 

Директор

 

 

 

Заступник директора

 

 

Заступник директора

 

 

 

 

 

 

Директор

 

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

 

 

4 .3. Вивчення питань ефективності організації освітнього  процесу

З метою вдосконалення управління навчальним закладом, координування та реалізації діяльності керівної ланки, реалізації концептуальних завдань, виконання статутних вимог, оптимальної організації освітнього процесу, підвищення його ефективності і результативності  та здійснення внутрішнього контролю і моніторингу заплановано:

№ з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1.

Контроль за кадровим забезпеченням освітнього процесу, обсягом навантаження педагогів

До 14.09.23

Директор

2.

Моніторинг стану набору дітей у гуртки. Контроль за комплектуванням  навчальних груп.

Вересень

Заступник директора з НВР

3.

Співбесіди з педагогами з питань самоосвіти.

Вересень

Заступник директора з НВР

4.

Контроль:

- виконання єдиних вимог щодо оформлення журналів обліку та планування роботи гуртків;

- планування виховної роботи в гуртках;

Вересень

Заступник директора з НВР

5.

Перевірка наявності медичних довідок про допуск вихованців туристських гуртків

До 15.09.23.

Заступник директора з НВР

6.

Стан збереження учнівського контингенту

за І семестр;

за ІІ семестр, за рік

Грудень

Травень

Заступник директора з НВР

7.

Відвідування занять педагогів, які атестуються.

Жовтень-березень

Адміністрація закладу

8.

Забезпечення повномірної курсової перепідготовки педагогічних кадрів (згідно графіка)

 

 

9.

Підготувати і провести засідання педагогічної ради

(за окремим планом)

3 рази на рік

Серпень

Січень

Травень

Директор,

Заступник ди-ректора з НВР

Творча група

10.

Планування роботи на період зимових канікул,

літніх канікул

Грудень,

травень

Культоргані

затор

11.

Результати організаційно-масової роботи у

2022-2023 н. р.

Червень

Культоргані

затор

12.

Провести наради при директору закладу

 ( за окремим планом)

1 раз на місяць

Директор

13.

Проводити оперативні наради з питань організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи.

Щомісяця  (вівторок)

Заступник директора з НВР

14.

Вивчати стан освітньої процесу у гуртках з метою надання допомоги педагогам у їх професійному зростанні.

постійно

Заступник директора з НВР

15.

Здійснювати аналіз освітнього процесу, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи.

постійно

Директор

Заступник директора з НВР

16.

Вивчити систему роботи керівників гуртків, які атестуються

Протягом атестаційного період

Атестаційна комісія

17.

Вивчення стану основних напрямків виховання

відповідно до

перспективного плану роботи

 

 

4.4. Навчально-виховна робота

 

Робота щодо залучення здобувачів освіти у гуртки

№ п/п

Зміст    роботи

Термін

виконання

Відповідальні  

Примітка

1.1

Підтримувати творчі зв’язки з адміністра-ціями освітніх закладів, учні яких є гуртківцями Будинку дитячої та юнацької творчості

постійно

Директор

Заступник директора з НВР

 

1.2.

Інформувати через засоби масової інфор-мації про навчально-виховну діяльність у Збаразькому будинку дитячої та юнацької творчості

постійно

 

 

Заступник директора з НВР

 

1.3

Підготувати методичні матеріали для проведення бесід з БЖ та щодо здорового способу життя

Листопад,

березень

Заступник директора з НВР

 

1.4

З метою залучення учнівської молоді до гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості :

- надати оголошення через ЗМІ;

-розповсюдити серед гімназій та ліцеїв оголошення про набір до гуртків Будинку дитячої та юнацької творчості

-проводити різноманітні масові заходи, День відкритих дверей,  тощо;

- проводити індивідуальну роботу з учнями.

постійно

 

 

до 15.09.

вересень

 

 

протягом року

 

 

 

Керівники

гуртків

Культоргані

затор

 

 

Навчально-виховний процес

1.

Здійснити документальне забезпечення освітнього процесу:

Серпень-вересень

директор

 

1.1

Спланувати роботу гуртків на I, II семестри навчального року, на літній період.

вересень

грудень

травень

керівники

гуртків

 

1.2

Скласти розклад занять гуртків на I, II семес-три, на літній період.

вересень

січень травень

заступник директора з НВР

 

1.3.

Спланувати роботу  методичних об’єднань за напрямами:

До 01.10 2023р.

заступник директора з НВР

керівники м/о

 

1.4

Регулярно проводити перевірку журналів планування та обліку роботи гуртків, журналів реєстрації інструктажів з охорони праці

постійно

заступник директора з НВР

 

1.5

Організувати взаємовідвідування занять педагогами.

протягом року

заступник директора з НВР

 

  2.

Забезпечення оптимальних умов для гармонійного  розвитку творчої особистості кожної дитини, життєвої компетентності, стимулювання творчої активності у різноманітних видах позашкільної освіти, удосконалювати роботу гуртків

постійно

директор керівники

гуртків

 

3.

Проводити  регулярно тематичні бесіди, спілкування в гуртках, присвячені патріотичному і національному вихованню, знаменним датам, бесіди з правових питань, питань моралі та культури.

протягом року

керівники

гуртків

 культоргані -затор

 

 

4.

На заняттях гуртків впроваджувати в практику нові форми і методи навчання: ситуаційно-рольові ігри, брейн-ринги, вікторини, моделювання екстремальних ситуацій і можливі шляхи виходу з них; завдання, розв’язання яких потребує міжпредметних знань та особистого досвіду тощо.

протягом року

керівники

гуртків

 

5.

З метою згуртування і залучення здобувачів освіти до занять у гуртки Будинку дитячої та юнацької творчості провести науково-пізнавальні та святкові заходи до Дня відкритих дверей,   Дня Святого Миколая, Новорічних і Різдвяних свят, декади Захисника України ,  тижня Збройних сил України, Великодня, Дня Матері, Дня захисту дітей, Дня Незалежності, Дня Гідності та Свободи, вшанування Героїв Небесної Сотні тощо.

протягом

року

директор заступник директора з НВР

культорганізатор

керівники

гуртків

 

6.

Регулярно проводити з гуртківцями  інструктажі з БЖ; вивчення правил техніки безпеки, протипожежної безпеки; бесіди щодо здорового способу життя.

протягом  року

керівники

гуртків

 

7.

З метою посилення роботи з профілактики наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, палін-ня та СНІДу, захворювання туберкульозом регулярно проводити бесіди та інші інформаційно-освітні заходи з гуртківцями, включаючи дану тематику до планів виховної  роботи гуртків.

постійно

керівники

гуртків,

культоргані-

затор

 

 

8

Провести моніторингові дослідження резуль-тативності роботи гуртків за навчальний рік.

травень

заступник директора з НВР

 

               

 

4. 5. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної  доброчесності

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Форма узагаль-нення

Відмітка про виконання

Провести нараду при директорові з питань вивчення документів про академічну доброчесність 

жовтень

Стельмащук О.Я.

інформація

 

Провести навчання педагогічних працівників «Дотримання академічної доброчесності педагогами» 

листопад

Гнатюк В.В.

інформація 

 

Провести інформаційні години «Дотримання  академічної доброчесності здобувачами освіти” 

квітень 

керівники гуртків

інформація 

 

4.6. Примірний план інструктивно-методичних нарад при директору

 

з/п

Тематика засідань

Дата засідання

Відпові-

дальний

Відмітка про вико-нання

1.

 Нормативно-правове забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу.

Вересень

Директор

 

 

2.

 

 Перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм  у закладі.

 

Заступник директора

 

3.

 

 

 Введення ділової документації керівниками гуртків та членами адміністрації у позашкільному навчальному  закладі. Інструктаж щодо ведення і заповнення журналів гурткової роботи

 

 

Заступник директора

 

4.

 Про проходження медичного огляду працівни-ками позашкільного навчального закладу

 

Заступник директора

 

1

Про участь керівників гуртків у професійних конкурсах 2023/2024 навчального року та видавничу  діяльність педагогів

Жовтень

Директор

 

2.

Про якість роботи закладу на етапі початку нового навчального року: наповненість гуртків, виконання керівниками гуртків вимог до ведення ділової документації, про навчання під час воєнного стану

 

Заступник директора

 

3.

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогів у позашкільному навчальному  закладі

 

Директор

 

4.

Про охоплення позашкільною освітою дітей пільгових категорій.

 

Заступник директора

 

1.

 

Про роботу закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців.

Листопад

Заступник директора

 

2.

Нормативно-правове забезпечення розвитку учнівського та батьківського самоврядування

 

Директор

 

3.

Про організацію та проведення Новорічних та Різдвяних свят. Організація свята « День Святого Миколая»

 

Директор

 

 

1.

Про роботу закладу щодо профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх.

Грудень

Директор

 

2.

Про роботу педагогів закладу над єдиною навчально-методичною проблемою (4-й етап)

 

Заступник директора

 

3 .

Про роботу навчального закладу на зимових канікулах.

 

Заступник директора

 

1.

Про відповідність рівня досягнень вихованців  вимогам програми гурткової роботи.

 Січень

Директор

 

2.

Робота з обдарованими дітьми.

 

Заступник директора

 

3 .

Про участь педагогічних працівників в методич-них заходах міського рівня ( за підсумками І семестру ).

 

Директор

 

1.

Про висвітлення соціально-педагогічних ініціатив, досягнень позашкільного навчального закладу в засобах масової інформації. Робота веб-сайту навчального закладу.

Лютий

Директор

 

2.

Про якість курсової перепідготовки педпрацівниками навчального закладу

 

Заступник директора

 

3.

Стан відвідування вихованцями занять гуртків.  

 

 

 

1.

 

Про роботу навчального закладу на весняних канікулах.

Березень

Директор

 

2.

Анкетування учасників освітнього процесу «ПНЗ очима вихованців (батьків)», «Карта інформаційних потреб педагога».

 

Заступник директора

 

3.

Моніторинг відвідування навчального закладу дітей з особливими потребам, дітей пільгових категорій

 

Заступник директора

 

1.

Про підсумки атестації педагогів у 2023/2024 навчальному році

 Квітень

 Директор

 

2.

Основні питання організації оздоровлення вихованців влітку 2024року

 

Директор

 

3.

Проведення протиепідемічних та протипожежних тренувань з працівниками

 

Заступник директора

 

1.

 

Про організоване закінчення 2023/2024 навчального року

Травень

Директор

 

 

2.

 

Про роботу закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності вихованців

 

Заступник директора

 

3.

Про підготовку навчального закладу до нового навчального року та проведення ремонтних робіт

 

Директор

 

1.

 

Про підсумки проведення міських заходів з нагоди Всесвітнього Дня захисту дитини та Дня Матері.

Червень

Директор

 

2.

Про якість звітної документації керівників гуртків на кінець навчального року

 

Заступник директора

 

4.7. Адміністративно-господарська діяльність

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

При-мітка

1.

Підготувати приміщення закладу до навчального року.

До 15 вересня

Дирекція закла-ду, керівн. гуртків

 

2.

Забезпечувати гуртки необхідним обладнанням, матеріалами, костюмами  в межах виділених коштів

Протягом року

Дирекція закладу

 

 

3.

Провести вступний інструктаж з охорони праці для здобувачів освіти  та працівників МК БДЮТ

Вересень

СтельмащукВ.М

 

4.

Поновити медикаментами аптечку для надання першої медичної допомоги

Вересень

Дирекція закладу

 

 

5.

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей  закладу

Листопад

Стельмащук В.М.

 

6.

Організувати та провести утеплення кабінетів до зимового періоду

Жовтень - листопад

Зав.відділами

Керівники гуртків

 

7.

Здійснювати  постійний контроль за організацією обліку матеріальних цінностей та своєчасне їх списання

Протягом року

Адміністрація

закладу

 

 

8.

Здійснювати  постійний контроль за станом протипожежної безпеки, виконання персоналом правил техніки безпеки та санітарії

Протягом року

Адміністрація

закладу

 

9.

Забезпечити безпечний стан робочих місць, обладнання, інструментів, тощо

Протягом року

Керівники гуртків

 

10.

Проводити інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі з безпеки життєдіяльності з вихованцями

Протягом року

Адміністрація

закладу

Керівники гуртків

 

 

4.8.  Організація спільної діяльності закладу, сім’ї, громадськості

 

Мета:  залучення батьківської громадськості до вирішення питання удосконалення освітнього процесу, підвищення іміджу навчального закладу.

Завдання: 

1. Організація роботи органів батьківського самоврядування.

2. Організація роботи щодо навчання батьків з питань педагогіки, дитячої психології, з проблем здорового способу життя.

3. Організація співпраці з громадськістю та освітніми закладами міста.

№ з/п

Тематика заходу

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1.

 

 

 

 

 

1.1.

 

 

1.2.

Провести загальні батьківські збори, на яких обговорити найважливіші питання життєдіяльності закладу, проблеми освітньої та виховної діяльності:

«Взаємодія позашкільного \ закладу і сім’ї у вихованні особистості»

«Проблеми спілкування батьків і дітей. Педагогічний такт.»

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

Квітень

Адміністрація закладу

Заввідділом

Керівники

гуртків

 

2.

Провести збори батьків  у кожному гуртку

 

Жовтень

Квітень

Керівники

гуртків

 

3.

Залучати батьків до участі у навчально-виховному процесі та масових заходах  закладу

 

Постійно

Адміністрація закладу

Керівники

гуртків

 

4.

Провести творчі звіти гуртків (груп)  перед  батьками

 

Згідно з планом роботи

Керівники

гуртків

Гнатюк В.В.

 

5.

Проводити індивідуальні консультації, бесіди з батьками щодо попередження правопорушень та злочинності серед дітей та учнівської молоді

Постійно

Керівники гуртків

 

6.

Підтримка тісного зв’язку з класоводами, класними керівниками, вихователями груп продовженого дня

Протягом року

Керівники гуртків

 

7.

Співпраця з працівниками служби правопорядку, медицини з питань виховної роботи по попередженню правопорушень, схильності до негативних звичок, утвердження здорового способу життя

Протягом року

Адміністрація закладу

Керівники гуртків

 

8.

Спільно з міською  радою організовувати заходи для дітей пільгових категорій

 

Протягом року

Адміністрація закладу

Керівники гуртків

 

 

5. Організація виховного процесу у закладі освіти

 

Загарбницька війна росії змінила звичний ритм нашого життя. Діти, вчителі, батьки  змушені були перейти на зовсім інший формат навчання і спілкування. Ми маємо внутрішні і зовнішні виклики, які повинні враховувати при організації виховного процесу.

Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Для використання в роботі необхідні:

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді , визначені в Указі Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932, якою затверджено План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки;

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 673, якою затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року.

 Наказ МОН від 06.06.2022 № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641».

Ресурс доступу:

 • Лист МОН від 10.06.2022 р. № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»
 • Методичні рекомендації МОНУ від 03.08.2023 № 1/11479-23 «Безпечне освітнє середовище: надання індивідуальної підтримки учням з ООП під  час підготовки до реагування на надзвичайні ситуації»
 • Конвенція ООН про права дитини
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.2023 № 563 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні»
 •  «Абетка для директора» 
 • «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки» 
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 року № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 навчального року» 
 • Лист державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти» 
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» 

У 2023/2024 н.р. продовжується робота за програмою «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року , а також за обласною програмою впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх  закладах Тернопільської області на 2021-2024 роки, затвердженою рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 23.12.2020 р. №34.

 

Організаційно - масова робота закладу

Головною метою Збаразького міського будинку дитячої творчості у проведенні масової роботи є формування цілісної системи цінностей з національно- патріотичного виховання : любові до свого народу, його мови, звичаїв та традицій, становлення громадянина України, патріота своєї держави; виховання поваги до батьків, зміцнення здоров’я дітей, розвиток творчої особистості дитини, його пізнавальних інтересів та індивідуальних здібностей, гармонійного розвитку їх потреб і творчого потенціалу, виховання самореалізації та наполегливості у боротьбі за перемогу у конкурсах та змаганнях. Культурно-масова та виховна робота в закладі, організація цікавого та змістовного дозвілля учнівської молоді організовується згідно плану-програми виховної роботи, який включає різноманітні заходи, спрямовані на виховання творчої, свідомої, патріотично налаштованої, активної особистості, здатної до самостійного життя та діяльності в сучасному суспільстві.

 

Вересень

№з/п

Зміст виховної діяльності

Ключова   компетентність

Відповідальні

Приміт

ка

1

Тиждень заходів до Дня незалежності (з 15.09-20.09.)

Загальнокультурна грамотність, соціальна та громадянська активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

2

Проведення тематичних екскурсій в музей АТО

(з18.09.-23.09.)

соціальна та громадянська активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

Керівники гуртків

 

3

День відкритих дверей

"З вірою до перемоги!!!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

4

Тиждень безпеки дорожнього руху (з 19.09.-01.10.)

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, творча

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

5

Виставка малюнків для ЗСУ

"Моя країна - Україна!"

Творча

соціальна активність

Керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

6

Челендж "Діти за мир в Україні!"

Загальнокультурна грамотність,

соціальна

Культорганізатор

Керівники гуртків

 

7

До Дня позашкілля відеопривітання "Найкращі люди на Землі - учителі!"

Соціальна, громадянська, загальнокультурна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Гра "Відкрий для себе Україну"

Загальнокультурна грамотність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

9

Бесіди «Булінг та протидія йому»

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе,

Соціальна, громадянська

Культорганізатор,

 

Керівники гуртків

 

10

Змагання до Дня туризму

"Туризм - це сила, міць,  здоров'я!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Керівники гуртків

Стельмащук В.М.

 

11.

Протягом місяця. Акція

 «Подаруй книгу бібліотеці» до Всеукраїнського дня бібліотек.

 

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Культорганізатор

Керівники гуртків

Завідуюча худ.-естет. відділу 

 

 

Жовтень

1

Майстер-класи «Оберіг для героя».

Протягом місяця.

Патріотично-соціальна

громадянська, загальнокультурна

Заступник директора з НВР

Культорганізатор

Керівники гуртків

 

2

Флешмоб "Ой у лузі червона калина..."(до Дня захисників України)

Патріотично-соціальна

Культорганізатор

керівники гуртків

 

3

Творча майстерня. «Осінні барви» (виготовлення осінніх квіткових композицій і поробок із природних матеріалів)

Творча, естетична

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

4

Фотоконкурс

 "Мої домашні улюбленці"

Протягом місяця.

Соціальна, загальнокультурна

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

5

Трудовий десант

 "Догляд за клумбою"

Загальнокультурна, екологічна

Керівники гуртків

 

6

Бесіда «Виховуємо доброту, поважаймо товариша,  вчимося вітатися до вчителів, викорінюємо булінг…»

Загальнокультурна,

громадянська,

соціальна,

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Керівники гуртків

 

7

Заняття мужності «Герої рідного краю».

Протягом місяця.

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Патріотична вікторина «Україна-моя Батьківщина»

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

9.

До Дня української писемності та мови конкурс читців

Загальнокультурна, громадянська грамотність, творча, естетична.

Спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

10

Участь в акції #СміливаГривня.

Протягом місяця.

Підведення підсумків.

Загальнокультурна,

громадянська,

соціальна,

 

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

Листопад

1

Бесіди: «Знай свої права!  Не забувай про обов’язки!»

(за статтями Конвенції прав дитини), присвячені Всесвітньому дню прав дитини)

Громадянська, загальнокультурна

Ціннісне ставлення

до себе, спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

2

Конкурс дитячих малюнків «Моя майбутня професія!»

Загальнокультурна, громадянська грамотність, творча, естетична.

 

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

3

Бесіда «Енергоефективність – справа кожного» (до Міжнародного дня енергозбереження)

Громадянська, загальнокультурна,

соціальна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

4

Виховні години, присвячені Дню толерантності

Громадянська, загальнокультурна,

соціальна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

5

Виховна година – реквієм

 ««Тихо свічка мерехтить… На долонці зерничко лежить…», присвячений пам’яті жертв Голодомору 1932-1933рр.

Соціальна, громадянська,

загальнокультурна, спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

6

Виховний захід до Дня Гідності та Свободи

 "З любов'ю в серці, з вірою до Перемоги!"

Громадянська, загальнокультурна,

соціальна,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

7

Виховна бесіда» Революція Гідності: як це було»

Патріотично- cоціальна,

громадянська, загальнокультурна,

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Перегляд відеороликів» Річниця Революції Гідності»

Патріотично-соціальна

громадянська, загальнокультурна

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

9

Виставка малюнків "Права дитини"

Соціальна, громадянська

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

10

Правовий квест «Кожна дитина має право» (до Всесвітнього дня дитини)

Культурна, естетична

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

11

Перегляд відео для учнів «З чого починається безпека».

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

12

Круглий стіл "Життя і безпека"(навчальний рік в умовах воєнного стану). Зустріч із працівниками ДСНС

Соціальна, громадянська

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

13

Етична бесіда «Ми відповідаємо за тих, кого приручили!» (до Всесвітнього дня домашніх тварин)

Культурна, естетична

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

Грудень

1

Виховна година «Всесвітній День боротьби зі СНІДОМ»

Соціальна, громадянська, загальнокультурна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

2

Творча майстерня з виготовлення новорічних сувенірів для ЗСУ "Виготовлення сувенірних ангелів-охоронців для захисників України»

Патріотично-соціальна,

громадянська, загальнокультурна

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

4

День Збройних Сил України. Зустріч з учасниками російсько-української війни.

Патріотично-соціальна,

громадянська, загальнокультурна

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

5

Виховний захід «Святий Миколай іде – Різдво веде» (до Дня Святого Миколая) Участь у міському святі.

Культурна, естетична

Ціннісне ставлення до інших та до самого себе,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

6

Народознавча подорож «Хустка – оберіг» до Всесвітнього дня української хустки (07.12)

Загальнокультурна грамотність, естетична , спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

7

Фоточелендж «Дівочий оберіг» до Дня української хустки.

громадянська, загальнокультурна грамотність, естетична

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

8

Книжкова виставка до 160 річчя  із дня народження Бориса Грінченка (громадського. діяча, письменника, педагога, літературознавця, лексикографа, етнографа, публіциста, упорядника і видавця «Словника української мови (09.12.)

Загальнокультурна грамотність,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

9

Круглий стіл "Життя і безпека"(навчальний рік в умовах воєнного стану). Зустріч із працівниками ДСНС

Громадянська, загальнокультурна,

соціальна, ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

10

Виставка новорічних композицій "Новорічна фантазія" у рамках Всеукраїнського конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет»

Загальнокультурна грамотність, естетична

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

11

Бесіди, презентації «Різдво: традиції святкування, символи, страви» Підготовка до новорічних свят

Соціальна, культурна, естетична, спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

 

Січень

1

 Патріотичний квест «Моя Україна».

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність,

спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

 

2

Виховна година «Воїни-термінатори» до Дня пам’яті кіборгів

Соціальна,

громадянська,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

3

Акція «Ланцюг єднання».

соціальна,

громадянська,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

4

Година пам’яті «Герої Крут»

Соціальна, громадянська

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

5

Виховна година «Єдина країна – єдиний народ» ( до Дня Соборності України)

Соціальна, громадянська,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

6

Патріотичний челендж

"Разом Переможемо!"

(Відео-звернення до бійців ЗСУ з побажаннями сили, витримки, довгоочікуваної Перемоги)

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність,

спілкування державною мовою

 

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

7

Екскурсії в природу.  Еко-акції "Допомога птахам та безпритульним тваринам взимку"

Соціальна, громадянська

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Конкурс малюнків «Правила безпеки взимку».

Загальнокультурна,

соціальна , ціннісне ставлення до інших та до самого себе

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

 

Лютий

1

Майстер-клас. Декор посуду для освяченої  води на Водохреща.

Загальнокультурна, культурна, естетична, творча

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

2

Захід «Вони навіки житимуть в наших серцях»

(пам'яті Героїв Небесної сотні)

Громадянська, загальнокультурна,

соціальна,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

3

Флешмоб «Янголи пам’яті» (до Дня Героїв Небесної Сотні).

 

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

4

До Міжнародного дня рідної мови інтелектуально-розважальна гра «Мова єднає всіх» (21.02)

 

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

5

Виховна година «24.02 - згадати все…"(початок повномасштабної війни в Україні)

Загальнокультурна грамотність, соціальна та громадянська активність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

6

Лінійка скорботи за загиблими земляками «Пам’ять про тих, хто згасли, мов зорі».

Соціальна та громадянська активність ,моральна

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

7

Конкурс на кращу листівку-«валентинку».

Загальнокультурна, культурна, естетична, творча

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Виховний захід до 153 річниці з Дня народження Лесі Українки «Сором хилитися - долі коритися»

Загальнокультурна, культурна, естетична, творча,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

 

Березень

1

 Виставка малюнків, присвячених життю та творчості Тараса Шевченка «Твоєю силою, волею, словом…»

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, естетична, творча

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

2

Конкурс читців "Борітеся-поборете!"(пам'яті пророка Т.Г.Шевченка)

Загальнокультурна грамотність, соціальна, громадянська, естетична, творча,

спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

3

Виховний захід  до Міжнародного дня жіночої солідарності та миру «Доньки України, що змінили світ»

Соціальна, громадянська, загальнокультурна грамотність, спілкування державною мовою

Культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

4

Виставка малюнків

"Ой весна, ой красна..!"

Екологічна, культурна, естетична

Керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

5

Інформаційна година- презентація на тему: «Сила нескорених» (до Дня українського добровольця) (14.03.)

 Соціальна та громадянська активність ,моральна,

спілкування державною мовою

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

6

Акція «Збережемо птахів взимку!» (Виготовлення годівничок, смаколиків для зимуючих птахів)

Загальнокультурна грамотність, екологічна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

7

Інформаційна година до Дня народження  Ліни Костенко «Ще не було епохи для поетів,але були поети для епох!»(19.03)

Загальнокультурна грамотність, соціальна, громадянська, естетична, творча

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Інформаційна година «Бережімо ріки, бережімо воду!» до Всесвітнього дня водних ресурсів (22.03.)

Соціальна та громадянська активність, екологічна грамотність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

9.

Акція «За чисте довкілля» (прибирання біля печер с.Залужжя)

Соціальна та громадянська активність, екологічна грамотність

Культоргані-затор, керівники гуртків тур-краєзн. напр

 

 

Квітень

1

«День добрих справ». Спільний трудовий десант педагогів, батьків і дітей. Упорядкування території біля закладу, насадження квітів.

Соціальна, громадянська, екологічна грамотність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

2

Усний журнал "Чорнобиль - спомин і сучасність!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

3

Виховна година до Дня Землі"Земля – наш спільний дім!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, екологічна грамотність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

4

Толока «Зробимо Україну чистою разом»

Культурна, естетична,

екологічна грамотність

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

 

5

Майстер-класи з виготовлення писанок, виставка робіт «Багатогранність вікових традицій»

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, естетична, творча

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

 

Травень

1

Великодні гаївки

"Весно красна..!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, естетична, творча

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

2

Інформаційна година  до Дня пам’яті та примирення

Соціальна, громадянська, моральна

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

3

Майстер-клас «Маки пам’яті»

Соціальна, громадянська,

моральна,

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

завідуюча худ.-естет. відділу

 

4

Флешмоб до Дня вишиванки  «Одягни вишиванку, Україно моя!»

Культурно-ететична, моральна, естетична,

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків,

 

5

До Дня матері виховний захід

"І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люде на землі..."

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, культурно-ететична, моральна

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

завідуюча худ.-естет. відділу

 

6

Патріотичний флешмоб «Пам’ятаємо, перемагаємо..»

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

7

Участь у Всеукраїнській трудовій акції «Турбота молоді – тобі, Україно!»

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, екологічна грамотність

Культорганізатор,

керівники гуртків

 

8

Захід до Міжнародного Дня захисту дітей "Ми - діти твої, Україно!"

Загальнокультурна грамотність, соціальна активність, культурно-ететична, моральна

Заступник директора з НВР,

культорганізатор,

керівники гуртків

завідуюча худ.-естет. відділу