Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 

Патріотичне виховання

 

 «Я – теж Україна»

 

Програма національно - патріотичного та громадянського  виховання

школярів та учнівської молоді

в   Збаразькому РК БДЮТ

 

 

 

м. Збараж

 

 

Пояснювальна записка

 

«У природі немає дитини безталанної, ні на що не здатної. Кожному можна дати щастя творення,

 кожного треба вивести в люди і дати йому творчий простір. Наше головне завдання не зламати –

підняти, підтримати, не знеособити духовні сили дитини, а утвердити почуття її гідності

 і виховати її справжнім творцем і патріотом»

 

В.Сухомлинський

 

 

 

     Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи, актуально.  І не тільки для системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності любові до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережного ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу тощо.

Як зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходах щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах на сучасному етапі розвитку України виникає необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага до національних символів (герба, прапора, гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність всіх перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Основні напрями, принципи, завдання, тематичний зміст виховання представлено в “Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх начальних закладів України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243.

               Відповідно до вищезазначених документів виховна робота в Збаразькому РК БДЮТ  спрямована на формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім`ї, родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, що представляє всі напрями національного виховання учнівської молоді.

Сучасний позашкільний заклад -  це не тільки  місце емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, конструктивної співпраці та взаєморозуміння,  це  заклад, де формується національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її розквіті.

Завдання сучасного позашкільного закладу –  формування громадянина-патріота, здатного розбудувати суверенну Україну,  творчу особистості з високим рівнем інтелектуального і духовного розвитку.

Саме це, на нашу думку, і є виховною домінантою у роботі позашкільного навчального закладу на сучасному етапі. Адже сьогоднішньому суспільству, як ніколи,  потрібна людина не тільки грамотна, культурна, ментально зорієнтована й духовно зріла,   але  й  енергійна, діяльна, подвижницька, яка свідомо будує своє життя у відповідності з національно-державницькими потребами, ідеалами, інтересами.

 

 

Мета, завдання,  принципи  та структура програми

 

    Пропонована програма «Я – теж Україна» повинна сприяти тому , щоб наш  навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

    Головна мета програми : забезпечення національно-патріотичного та духовного розвитку молоді, формування всебічно розвиненої, високоосвідченої особистості – громадянина Української держави, виховання патріотизму, високої політичної культури та національної гідності.

Загальна мета програми чітко конкретизується у шести визначених для подальшої реалізації напрямках роботи, що відображені у відповідних блоках програми:

*    перший блок – «Усе моє, все зветься Батьківщина»;

*    другий блок – «Моя сімя – мій оберіг»;

*    третій блок – «Духовність і культурна спадщина України»;

*    четвертий блок – «Позитивний простір особистості»;

*    пятий блок – «Природа-наш дім»;

*    шостий блок –  «Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна».

Завдання програми:

·                формування в молоді національної свідомості, почуття національної гідності та патріотизму;

·                виховання громадянина-патріота, який усвідомлює взаємозв'язок ідей індивідуальної свободи, прав людини та готовий до участі в процесах державотворення і захисту державних інтересів;

·                формування в молоді культури соціальних, економічних і політичних стосунків, пошани до національно-культурних цінностей інших народів;

·                виховання активного громадянина національної держави з демократичними переконаннями, що базуватимуться на твердому фундаменті українських традицій громадського самоврядування;

·                виховання в молоді міцної віри у власні сили й глибокого переконання щодо своєї причетності до розбудови Української національної держави, формування серед молоді впевненості, що саме вона творить українську націю, а відтак несе повну відповідальність за своє майбутнє;

·                формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

·                формування мовленнєвої культури;

·                спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму;

·                підтримка трудових та волонтерських загонів молодіжних громадських організацій, діяльність яких спрямована на впорядкування пам'яток історії, культури та архітектури, меморіальних комплексів, пам'ятників військової слави.

Принципи програми патріотичного виховання

 

Основними принципами програми є:

- принцип національної спрямованості, що передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантність до культури усіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави;

-      принцип гуманізації виховного процесу;

-    принцип самоактивності і саморегуляції,  який сприяє розвитку у вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень. Поступово виробляє громадянську позицію особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;

- принцип культуровідповідності, що передбачає органічну єдність патріотичного виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;

-     принцип полікультурності передбачає інтегрованість української культури у європейський та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у дітей та молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей, до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської;

-   принцип соціальної відповідності обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів патріотичного виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується виховний процес. Завдання патріотичного виховання зорієнтовані на реальні соціально-економічні умови і передбачають виховання у дітей готовності до ефективного розв’язання життєвих проблем.

Основні види діяльності:

-         робота з вихованцями;

-          робота з педагогами закладу;

-         робота з батьками;

-         робота з громадськими організаціями.

Методи, засоби та форми роботи:

— патріотичні акції та флешмоби;

— дні самоврядування;

— інформаційні виставки;

— патріотичні квести;

— тематичні концертні програми;

— відеоуроки, відеолекторії;

—  зустрічі з героями Євромайдану, учасниками АТО, борців за волю        України;

— майстер-класи та показові виступи;

— круглі столи, тренінги;

— екскурсії.

 

Шляхи реалізації національно - патріотичної  програми

(організаційно-масові заходи, інформаційно-методиче забезпечення)

«Усе моє, все зветься Батьківщина»

Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  формування особистості учня як громадянина-патріота;

Ø  формування почуття національної гідності, почуття відповідальності за власні вчинки, почуття колективізму;

Ø  розвиток пізнавальної активності до історії України, традицій, звичаїв, обрядів українського народу;

Ø  сприяння розвитку та вдосконалення власного «Я» кожного учня, усвідомленню учнями себе як частки суспільства;

Ø  виховання любові до свого народу, нації, батьківщини з почуттям поваги до інших народів;

Ø  виховання високої правосвідомості, гуманності, почуття гордості за Україну

№з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

1.

«Армія потребує твоєї підтримки»

Благодійні концерти, ярмарки по збору коштів для бійців АТО

постійно

2.

«Лицарі Майдану»

Цикл тематичних концертів, присвячених героям Євромайдану

постійно

3.

«Добрий янгол»

Виготовлення подарунків-оберегів для воїнів АТО, участь у благодійних акціях

постійно

4.

«Україна одна на всіх, як оберіг»

Святкові програми до Дня Незалежності, Дня Прапора

серпень

5.

  «Голуб миру»

Патріотичний флешмоб

вересень

6.

«Ми вільні, бо ми того гідні!»

Цикл інформаційних годин

жовтень

7.

 «Козацький гарт»

Патріотична гра

жовтень

8.

«Свята Покрова»

Фестиваль патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва

жовтень

9.

«Моя Україно!»

Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів

жовтень

10.

«Жнива скорботи»

Уроки пам’яті жертв Голодомору

листопад

11.

«Шлях до свободи»

Відеоурок

листопад

12.

 «Молитва за Україну»

флешмоб

листопад

13.

«Наша Вітчизна — Україна»

Інформаційна виставка

листопад

14.

“Засвіти свічку ”

Участь у Загальноукраїнській акції

 

15.

«Лист пораненому»

 Всеукраїнська акція

грудень

16.

«Козацькому роду -  нема переводу»

   «Спортивні забави», присвячені Дню Збройних Сил України.

грудень

17

«Армія – гордість держави»(до Дня Збройних сил України)

Конкурс малюнків

 

18.

 «Добро жменями»

Благодійна ярмарка -розпродаж

грудень

19.

«Соборна Україна: від ідеї до життя»

Аудіо – відео інформаторій

січень

  20.

Відзначення Дня пам ‘яті Героїв Крут.

Участь у районних заходах

січень

21.

  «Герої минулі – герої сучасні».

Конкурс плакатів

 лютий

22.

«Пам’яті небесної сотні»

Акція

лютий

       

22.

Я –захисник вітчизни»

Зустріч з воїнами – інтернаціоналістами та учасниками  АТО

лютий

23.

 «Моя Україна – я твоя дитина!»

Патріотичний квест

березень

24.

«Я - краплинка України!»

Відеозаняття та пізнавальна вікторина

квітень

25.

 «В моїм серці – Україна»

конкурс дитячого малюнку

 

26.

«Вічна слава героям! Ми низько вклоняємось їм»

Година мужності

травень

27.

«Маки пам’яті”

Акція

травень

28.

«Ігри патріотів»

Спортивні розваги 

травень

Інформаційно-методичне забезпечення

1.

 Організація заходів до Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності України

Флеш-моби, виховні заходи

23-24 серпня

2.

«Патріотичне виховання».

Розробка на сайті навчального закладу рубрики

вересень

2.

«Роль учнівського самоврядування в реалізації концепції національно-патріотичного виховання»

Круглий стіл

грудень

3.

«Національно-патріотичне виховання як фактор цілісного формування особистості    у ПНЗ»

Добірка методичних матеріалів

Протягом року

4.

«Коли ви вмирали, Вам дзвони не грали»

Виставка  літератури, фотоілюстративних матеріалів, приурочених УПА та українському козацтву

 

 

жовтень

5.

«Методика проведенняУроків мужності .

Семінар - практикум

січень

6.

«Формування національно-громадянської свідомості вихованців ПНЗ  засобами декоративно-ужиткового мистецтва»

Методичне об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного напрямку

березень

7.

 «Духовно-патріотичне виховання гуртківців на традиціях краєзнавства»

Огляд матеріалів з досвіду роботи

квітень

8.

 «Краса і велич символів державних»

Тематична книжкова виставка

Квітень-травень

«Моя сімя – мій оберіг»

Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  формування у дітей моральних цінностей з позицій добра, справедливості, правди, людяності;

Ø  залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі ПНЗ;

Ø  розуміння пріоритету дітей у сім’ї та гуманних взаємин між членами родини, суспільства;

Ø  виховання у школярів високого ідеалу родинно-сімейних відносин, почуття особистої відповідальності за створення мікроклімату в сім’ї, колективі.

1.

”Шануймо старість”

Виховна година

вересень

 

2.

Допомога ветеранам, вчителям-пенсіонерам, самотнім людям)

 

Благодійна акція до Міжнародного дня людей похилого віку”Милосердя»

жовтень

 

3.

 «До нас завітали гості»

Родинне свято

листопад

 

4.

“Моє родинне дерево”

Виставка творчих робіт, фотовиставка

 

листопад-грудень

 

5.

 «Ланцюжок добрих справ».

Акція до Міжнародного Дня інвалідів.

грудень

 

6.

 «Забуті могили»

 Трудові десанти з упорядкування братських могил.

упродовж року

 

7.

Милосердя»;

«Ланцюжок добрих справ»;

«Хто живе поруч зі мною».

Акції

упродовж року

 

8.

 «Повір у себе»

Фестиваль для дітей з особливими потребами

грудень

 

9.

«Миколая зустрічаймо в цей святий величний час»

Свято Миколая для дітей – сиріт, дітей школи – інтернату, гуртківців РК БДЮТ.

грудень

 

 

«День добрих справ»

Спільний трудовий десант  педагогів, батьків і дітей

березень

 

10.

«Мамо рідненька, тобі я низенько вклонюсь».

Святкове дійство до Дня Матері

Щороку

травень

 

11.

 «Мої родинні обереги»

Виставка-презентація

дитячих робіт

Квітень

 

12.

 «Сім’я,родина, рід - які слова святі, вони потрібні кожному в житті!»

Єдина виховна година до Міжнародного дня родини

травень

 

13.

«Любов до батьків, сім’ї і роду –це любов до країни і народу»

Патріотичний флеш-моб

травень

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 

1

 «Позашкільний заклад очима батьків»

 

«Життя вашої дитини в родині»

Анкетування

Вересень-жовтень

Березень

 

2.

- Педагогічна культура батьків - застава успішного виховання молодого покоління. (Я. Корчак і його теорія виховання дітей).

- До чого можуть призвести конфлікти в родині?( (За матеріалами періодичної преси. Огляд листів дітей у дитячих журналах і газетах.)

Батьківські читання

 

2 рази в рік

 

3

 «Роль родини у вихованні дитини»

 

Створення інформаційного стенду

Лютий

 

4.

«Сімейна скринька»

Добірка матеріалів з досвіду родинного виховання

Протягом року

 

5.

«Почути, зрозуміти, допомогти»

Тренінг для батьків гуртківців

Квітень-травень

 

           

 

«Духовна і культурна спадщина України»

Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  виховання художньої компетентності, здатності керувати набутими художніми знаннями та вміннями;

Ø  розширення знань учнів у галузі світового та народного мистецтва, музики, побут, ремесел;

Ø  виховання художнього смаку та естетичної активності;

Ø  залучення учнів до участі в різних сферах художньої діяльності на основі діагностування його природних мистецьких схильностей та здібностей;

Ø  виховання шанобливого ставлення до культурно-мистецьких надбань нашого народу, розвиток навичок їх збереження.

Ø              популяризація давніх та сучасних видів українського декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва;

Ø              формування у вихованців естетичної культури та культури мислення ;

Ø              прищеплення любові до старовини, до землі дідів і прадідів;

Ø  ознайомлення учнів з українськими календарно-обрядовими дійствами

№з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

1.

«Чарівна сила мистецтва»

Екскурсії в театр, на виставку, в музей

Протягом року

2.

«З історії рідного краю»

Цикл виховних годин

Протягом року

3.

«Гармонії пензля і пера»

Зустріч з цікавими людьми мистецтва

Протягом року

4.

«Мова-це серце народу,жива душа його»

Свято української писемності

листопад

5.

«Я вишиваю рушничок»

Виставка юних майстрів

грудень

6.

«Візерунки художниці-зими»

Година спостереження

грудень

7.

«Добро у серці ти плекай, як творив Святий Миколай»

Цикл театралізованих дійств, благодійних акцій до свята Миколая

грудень

8.

«Сивочоле Різдво у сучасність прийшло»

Вертепне дійство

 січень

9.

 «Різдвяна зірка»

Інсценізація народних традицій та обрядів

січень

10.

«Мистецький зореліт»

Експрес-гра

лютий

11.

«Діти Мельпомени»

Фестиваль-конкурс учнівських театральних колективів

лютий

12.

 «Стежками Великого Кобзаря»

Літературний вечір

березень

13.

 «Тарасовими шляхами»

Фестиваль-конкурс читців

березень

14.

 «Школа писанкарства»

Майстер-класи

березень-

квітень

15.

 «Чи знаємо ми своє коріння»

Година спілкування

квітень

16.

«Це червоне і чорне  для мене – немов одкровення…»

Цикл зустрічей з майстрами народної вишивки

квітень-травень

17.

Медоборами сповитий

В замку-шоломі стоїть,

Славний Збараж-витязь,

Що пройшов крізь вир століть…(В.Кравчук)

Фотовиставка

травень

18.

«Знавці рідного Збаража»

Квест  для школярів

травень

19.

«Світ моїх захоплень»

 

Конкурс-презентація

травень

Інформаційно-методичне забезпечення

1.

 «Організація краєзнавчо-пошукової роботи у позашкільному навчальному закладі»

Методичні рекомендації

Протягом першого півріччя

2.

«Місто  моє, мій рідний краю, дідів і прадідів колиска...”

Добірка інформаційних матеріалів

Протягом другого

півріччя

3.

Різдвяний паук своїми руками.

майстер - клас

січень

4.

 «Розвиток творчих здібностей дітей шляхом вивчення народних традицій, звичаїв на заняттях гуртка»

семінар -практикум

лютий

5.

«Вийся, віночку, легесенько, стелися, доле, щасливесенько»

майстер - клас

березень

6.

«Духовна скарбниця», «Різдво у кожну хату»

Оформлення стендів на патріотичну тематику

Грудень

травень

                                         «Позитивний простір особистості»

 Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  формування в школярів та учнівської молоді здорового способу життя, свідомого та відповідального ставлення до власного здоров’я та  здоров’я інших людей, як важливої умови повноцінного життя;

Ø  попередження асоціальних проявів серед учнів;

Ø  формування правової культури;

Ø  безпека власної життєдіяльності;

Ø  розвиток потреб особистості до самореалізації та професійного самовизначення;

Ø  створення умов для розкриття потенційних можливостей учнів, їхнього інтелектуального розвитку, самоствердження.

№з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

1.

Цикл інструктажів з техніки безпеки перед початком навчального року.

Бесіда

Протягом тижня    

2.

«В гостях у Світлофора- Моргайка»

Театралізоване дійство з вивчень ПДР для дітей молодшого шкільного  віку

вересень

3.

«Безпека в житті – життя в безпеці»

Квест  для вихованців середнього шкільного віку

вересень

4.

«Моя єдина Україна» (до Дня туризму)

Туристично-спортивний квест

вересень

5.

«Виконуй свою справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра»

Година спілкування

 

6.

«Околицями рідного міста»

Екскурсія

жовтень

7.

«Граємо в українські народні ігри»

Народні ігри та розваги на свіжому повітрі

Упродовж року

8.

Законодавство України на захисті здоров’я молоді.

Батьки – п’яниці, діти – інваліди. Про яке майбутнє мрієш ти?

„Міфи і факти про ВІЛ/СНІД

Як запобігти ВІЛ-інфікування?

Умій сказати  «Ні!»

Профілактичні бесіди,конкурс малюнків, плакатів,  присвячені міжнародному Дню боротьби зі СНІДом

грудень

9.

Проведення виховних заходів на правову тематику(диспути, конференції,«круглі столи», інформаційні години, анкетування, тестування, конкурс  малюнків тощо)

Тиждень правового виховання

грудень

10.

«В здоровому тілі здоровий дух”

Тренінг

січень

11.

«Хочеш бути щасливим, не будь ледачим».

Година спілкування

січень

12.

« Злочин та відповідальність»

Зустрічі молоді з працівниками правоохоронних органів 

Протягом року

13.

«Здоров’я – головне багатство». 

Усний журнал

лютий

14.

 «Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного».

·                 Година профорієнтації

березень

15.

«У світі професій».

Рольова гра

березень

16.

«Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя».

Виховна година

квітень

17.

«Мама, тато і я – спортивна сім’я».

Спортивне свято

квітень

18.

«Я вмію відпочивати на природі»

Екскурсії та прогулянки

Квітень-травень

19.

«Молодь обирає здоров’я»

Конкурс агітбригад

травень

20.

«Держава, сім’я  , підліток»

Круглий стіл з батьківською громадськістю, представниками юстиції, служби у справах дітей  з представниками церков

травень

Інформаційно-методичне забезпечення

 

1.

«Система заходів спрямованих на ведення здорового способу життя».

 Методичні рекомендації

листопад

2.

«Здоровий спосіб життя»

Круглий стіл

квітень

3.

«Здоровим бути модно»

Виставка літератури та інформаційних матеріалів щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх,  шкідливість наркоманії та тютюнопаління та до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

грудень

4.

«Цікавинки з природньої торбинки»

Добірка ігрових завдань

Квітень-травень

         

                                                             «Природа-наш дім»

Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  формування відчуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі;

Ø  вироблення практичних вмінь і навичок раціонального природокористування;

Ø  оволодіння знаннями про природу рідного краю;

Ø  залучення до активної екологічної діяльності;

Ø  виховання дбайливого ставлення до природних багатств України;

Ø  формування екологічної культури.

Ø  виховання екологічно грамотної, екологічно свідомої, екологічно вихованої людини.

№з/п

Назва заходу

Форма проведення

Термін проведення

1.

«Озеленення кабінетів,  приміщення закладу; упорядкування клумб біля навчального закладу»

Трудові десанти

Упродовж  року

2.

«Шануймо природу усюди й завжди»

Екскурсія в природу

вересень

3

«Хай сонце і квіти всміхаються дітям»

Конкурс квіткових композицій

жовтень

4.

«Дивинки осені»

 

Виставка  дитячих малюнків, виробів з природнього матеріалу

жовтень

5.

«Пиріг енергозбереження»

 

Тиждень енергозбереження.  Участь в акції

листопад

6.

«Збережи  ялинку»

Всеукраїнська акція

грудень

7

 «Екологічні проблеми Збаражчини»

Розмова в колі

Січень

8

«Квіти-посмішка природи»

Бесіда-мандрівка

лютий

9

Земля – наш спільний дім

Конкурс учнівських колективів екологічної просвіти

Березень

10

«День землі», «День довкілля», «День зустрііч птахів»

Акції

квітень

11

«Мальовниче Тернопілля»

Краєзнавчий  інтелект-турнір

березень

12

«До чистих джерел»

Участь у Всеукраїнській  екологічній акції

Протягом року

13

«Краса в довкіллі»

Конкурс малюнків та фотоматеріалів

травень

Інформаційно-методичне забезпечення

 

1.

Виготовлення оберегів, колажів,панно з природнього матеріалу

 Методичні рекомендації

Січень-лютий

2.

«Нехай планета буде чистою»

Семінар - практикум

січень

3.

Великоднє аранжування

Добірка методичних матеріалів

квітень

4.

Висвітлення питань еколого-натуралістичної роботи в засобах  місцевої інформації , на сайті закладу

Видавнича робота

Протягом року

                           «Вітчизна – це не хтось і десь. Я – теж Вітчизна»

Завдання, що реалізовуватимуться:

Ø  виховання громадянина, здатного до відповідальності, самореалізації й адаптації в суспільстві;

Ø  розвиток лідерських якостей особистості методами активного соціально-психологічного навчання;

Ø  спонукання до осмисленої суспільно-корисної, значимої  діяльності дитини через внутрішню мотивацію;

Ø  формування позитивного досвіду  школяра та допомога в опануванні нею соціальних ролей;

Ø  розробка соціальних проектів з метою адаптації молодої людини в соціумі

з/п

Назва заходу

Форма проведення

 

 

 

1

 «Діти проти війни»

Флеш моб

 

 

2.

 «Гідний громадянин України»

Круглий стіл

 

 

3.

«Безпека в житті – життя в  безпеці»

Квест  старшокласників

 

 

4.

«Управлінська майстерність»

Участь у роботі  обласної школи управлінської майстерності

 

 

5.

«Україна - європейська держава»

Круглий стіл (зустріч лідерів учнівського самоврядування із представниками Євроклубу ЗОШ №2)

 

 

6.

«Разом  ми – сила»

Діалог сторін учнівського  самоврядування із представниками молодіжних організацій м. Збаража

 

 

7.

«Перспективи співпраці»

«Зустріч в зеленій кімнаті» (зустріч членів учнівського ради «Голосок» із представниками міської ради)

 

 

8.

«Як  стати лідером»

Заняття - тренінг

 

 

9.

 «Твоя допомога АТО»

Соцопитування представниками міської учнівської ради  «Голосок» громадян м. Збаража

 

 

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення

1.

«Формування у старшокласників здатності до самореалізації засобами позашкільної освіти »

Практичний семінар

 

 

2.

«Виховання національної самосвідомості старшокласників  в умовах ПНЗ»

Добірка методичних матеріалів