Збаразький районний комунальний будинок дитячої та юнацької творчості

 


Новак

Тернопільський обласний комунальний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 

 

ПРОЕКТ

 

 

МІЙ ШЛЯХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

на 2013-2018 рр.

з проблеми:

«Формування національних цінностей гуртківців на заняттях музичного гуртка шляхом залучення їх до вивчення

фольклору рідного краю»

 

                                                                                     

Слухача групи курсів

підвищення кваліфікації керівників гуртків художньо-естетичного профілю

Новака Богдана Ярославовича,

акомпоніатора

Збаразького БДЮТ

Науковий керівник :

Колодійчук Олег Ярославович,

викладач кафедри методики викладання навчальних предметів і

освітнього менеджменту,

кандидат педагогічних наук

 

 

Тернопіль

 2013

 

 

1. Назва проекту. «Формування національних цінностей гуртківців на заняттях музичного гуртка шляхом залучення їх до вивчення фольклору рідного краю»

2. Обґрунтування проблеми. Виклики глобалізації та потреба формування в межах України новітньої нації, інтегрованої у світову економіку, зумовлюють необхідність кардинальних змін в організації виховного процесу в усіх виховних соціальних інститутах, насамперед у системі освіти. Необхідність змін в організації та методиці виховання пояснюється також тим, що соціально-економічні та суспільно-політичні трансформації в Україні загострюють суперечності у розвитку українського суспільства, а це, в свою чергу, відображається у свідомості та поведінці молодших поколінь.

            За цих умов важливого значення набуває проблема впровадження у зміст навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі вивчення народних традицій. Адже у цих традиціях, не дивлячись на примітивну, з першого погляду, прямолінійність і первісну наївність, проступають фактори виховання моральної культури, норм поведінки.

Зокрема, на прикладах творів календарно-обрядового циклу Тернопільщини  спостерігаємо еволюцію стосунків молоді, особливості драматичних обрядових святкувань, аграрних процесів і сільськогосподарських робіт, які змальовують життя й світовідчування народу, починаючи з язичницьких часів, втілюють їх багатий життєвий досвід.

Календарно-обрядовий фольклор Тернопільщини відзначається досконалістю поетичної організації мовлення, яка реалізується через систему художніх засобів, зокрема фоніку, лексику, тропи та синтаксис. Уся образна палітра досягається мистецьки підібраним арсеналом художніх елементів, що їх може створити тільки прекрасно розвинене естетичне чуття.

Музична культура Тернопільщини має свою давню історію, яка формувалася протягом багатьох віків на терені прабатьківщини слов’ян – в Західному Поділлі (східна Галичина) та в Південній Волині. Її історія, як показують археологічні дані, відзначається спадкоємністю традицій, наступністю культури, відсутністю глобальних суспільних катаклізмів, які могли би перервати культурний розвиток.

У період середньовіччя музична культура Тернопільщини як складова усієї західноукраїнської була позначена впливами литовсько-польського, а пізніше австро-угорського субстратів, які залишили певний слід у її народному та професійному аспектах.

Музичну культуру Тернопільщини складають таких чотири компоненти, як народна, церковна, аматорська та професійна народна культура.

У 20-30-х рр. ХХ ст. на Тернопільщині в шкільних та дошкільних закладах розігрувалися невеличкі сценки, пов’язані із рядженням у Святого Миколая, Ангелів, Жидів, Чортиків та ін. Вони, як правило, вели з дітьми моралізаторські бесіди, чемним дітям дарували подарунки, а нечемним – прутики. В радянський період ця традиція була строго заборонена комуністичним режимом, а в період утворення держави Україна була знову відновлена.

В групу фольклору, виконуваного самими дітьми входять і обрядові твори – колядки, щедрівки, веснянки-гаївки та пастуші пісні (останні вийшли з ужитку і останнім часом на Тернопільщині вже не виконуються).

Найпоширенішими календарно-обрядовими дитячими піснями на Тернопільщині є колядки і щедрівки, що обслуговують зимовий цикл обрядів – Різдво, Новий рік і Йордан.

Колядки, в основному, виконуються дітьми на Святий вечір та Різдво як окремо, так і під час різних обрядових дійств: ходіння з Зіркою, Шопкою, Іродом та Вертепом.

Останнім часом колядки дохристиянського змісту уже не виконуються дітьми на Різдвяні свята, а їх замінили колядки із християнськими сюжетами.

Серед розмаїття засобів народної педагогіки важливе місце займає вивчення гуртківцями календарно-обрядового фольклору. Традиції, спрямовані на розширення знань про свій народ, уможливлюють реальний особистий вибір у житті, праці, моралі, у відродженні національного менталітету.

Відмінною рисою є те, що свята та обряди календарного циклу виступають традиційною формою передачі соціального досвіду та духовних цінностей, моральних норм та принципів.

Отже, зважаючи на необхідність повнішої реалізації навчально-виховних, пізнавальних та розвивальних можливостей гурткової роботи із застосуванням вивчення фольклорно-обрядового фольклору Тернопільщини, була обрана тема проекту.

3. Мета проекту. Удосконалення та розвиток власних професійних компетентностей, необхідних  для формування національних цінностей гуртківців на заняттях музичного гуртка шляхом залучення їх до вивчення фольклору рідного краю.

4. 3авдання проекту.

Систематизувати та оновити знання щодо:

 • основних етапів професійного розвитку;
 • нормативно-правової бази позашкільної освіти ;
 • музичної культури Тернопільщини;
 • прийомів, методів і форм педагогічного впливу спрямованого на формування національних цінностей гуртківців.

 

 • формувати вміння і навички:
 • застосування елементів етнопедагогіки у роботі з гуртківцями;
 • використання інноваційних форм і методів навчання;
 • роботи з обдарованими учнями;

 

 • Сформувати установки:
 • інноваційності;
 • технологічності;
 • ціннісного ставлення до особистості учня.

 

 • 5. Характеристика проекту:
 • за кінцевим результатом: практико-зорієнтований;
 • за змістом: міжпредметний;
 • за кількістю учасників: індивідуальний.
 • за тривалістю: довготривалий.  
 • за ступенем самостійності: частково-пошуковий.
 • за характером контактів: зовнішній.

6. Визначення учасників.

ТОКІППО, Збаразький РМК, адміністрація Збаразького БДЮТ,  гуртківці, батьки…

7. Визначення бази реалізації проекту. Збаразький будинок дитячої та юнацької творчості.

8. Термін реалізації  проекту. З «14» жовтня 2013 р. до  2018 р.

9. Прогнозований результат. Вироблення власної системи роботи щодо залучення гуртківців до вивчення фольклору рідного краю, збільшення впливу регіональної та національної  культури на формування загальнокультурного рівня гуртківців, їх національної свідомості.

                                                                                                                          

10. Ресурси:

 • людські(консультації науковців;консультації методистів ТОКІППО, РМК);
 • матеріально-технологічні (комп»ютер,ксерокс,папір) ;
 • фінансові (власні кошти);
 • інформаційні (література, інтернет-ресурс).

 

11. Етапи реалізації завдань проекту.

 

 • Ознайомлення з науково-методичною літературою з проблеми  та передовим педагогічним досвідом:
 • Болгаріна В., Жупецький Я. Вплив народних традицій у вихованні учнів// Рідна школа.– 1999.- №4.-С.46-51.
 • Воропай О. Звичаї нашого народу.-К., 1994; У 2 т.-К., 1992.
 •  Хайруддинов М. Народні традиції та       виховання.// Початкова школа.-2003.-№10.-С.46-50.
 • Скиба  О.  Шкільний  етнографічно-фольклорний  гурток // Українська
     література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 1. - c. 51 - 54.
 • Бенч-Шокало О.Г. Автентичний гуртовий спів. Фольклорно-репродуктивний гуртовий спів / Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції: Навч. посіб. – К., 2002. – С. 91-95, 214-230.
 • Грица С.Й. Відродження народнопісенних джерел / Грица Софія. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ-Тернопіль, 2002. – С. 198-205.